Zapojení EPIS 4.0x ve vozidlech

Zapojení systému EPIS 4.0x ve vozidlech MHD

Palubní systém EPIS 4.0x (sestava děleného palubního počítače) lze zapojit do všech typů vozidel MHD. Standardní provedení palubních počítačů je pro “sólo” vozy (autobusy, trolejbusy a jednostranné tramvaje s jednou kabinou řidiče – tj. s jedním řídicím systémem). Dle požadavků na dopravní prostředky, zvláště tramvaje, lze použít palubní počítač i následující rozšíření se dvěma řídícími kabinami, spřaženými vozy a s vlečnými vozy.

Obecné zapojení „odbavovacího, řídicího a informačního systému vozidla ve veřejné dopravě“ je uvedeno v následujícím v přehledovém schématu, a to nově včetně možnosti integrace kamerových systémů vozidel do palubní informatiky. Tato integraci v praxi napomohla k vytvoření další vozidlové palubní sítě Ethernet – tentokrát pro kamerový systém a to z důvodu, aby se datové toky od kamer oddělily od běžného provozu na standardní vozidlové sběrnici. Toto uspořádání pak vypadá následovně:

Obr. č. 1: Nové obecné uspořádání palubního systému ve vozidlech veřejné dopravy doplněného o kamerový systém.

Na obrázku je ještě uvedeno zpřesnění sběrnic způsobu propojení LTE modemu a veřejné Wi-Fi ve vozidlech. Toto oddělení se běžně používá a to z důvodu bezpečnosti systému a omezení napadení vnitřní sítě vozidla hackery.

Celkem jsou možné čtyři zapojení palubního systému ve vozidlech a vybavení kabin:

 1. Samostatné vozidla s jednou řídicí jednotkou EPIS
 2. Obousměrné tramvaje s adaptéry kabin A a B
 3. Spřažené tramvaje s plnou výbavou v obou vozech
 4. Spřažené tramvaje bez plné výbavy – vlečené vozy s omezenými funkcemi

Řešení samostatných vozidel MHD

Příklad zapojení palubního počítače EPIS 4.0x (“sólo vůz”) ve vozidlech MHD v případě, že obsahuje základní prvky informačního systému a s napojenými ostatními systémy. Palubní počítač umožňuje ovládat:

 • informační systém vozidla (vnější a vnitřní tabla) pomocí sběrnice IBIS, RS 485 nebo ethernet,
 • interní akustický systém vozidla (vnitřní reproduktory),
 • LCD pro cestující ve vozidle (nový způsob jejího řízení),
 • vnější akustický systém s možností rozdělení hlášení pro nevidomé (hraje pouze přední reproduktor) a pro cestující vně vozidla (hrají všechny vnější reproduktory na straně, kde se otevírají dveře),
 • komunikační systém na dispečink a na řadiče křižovatek realizovaný hlavní radiovou stanicí ve vozidle,
 • komunikační systém na zastávkové panely pro přímou komunikaci s nimi (ISM pásmo),
 • odbavovací systém vozidla poskytováním důležitých informací pro odbavení (zóna či tarify)
 • řízení výhybek pro ruční či automatické stavění výhybek či jiný pomocný lokalizační systém (např. BSV),
 • kamerový systém,
 • technologická zařízení ve vozidle (tachograf, měření izolačního odporu, chodu motoru, řízení topení ve vozidlech závislé trakce, apod.).
Příklad zapojení vozidla MHD s palubním počítačem EPIS 4.0x.
Obr. č.1: Příklad zapojení vozidla MHD s palubním počítačem EPIS 4.0x.
 

Řešení obousměrné tramvaje s adaptéry kabin A a B

U obousměrných tramvají je provedeno zapojení informačních systémů s jedním řídícím a komunikačním centrem (udržují se pouze jedna data na vozidle a je obsažena pouze jedna radiostanice a jedna WiFi sestava), tj. s řídicí jednotkou palubních počítačů EPIS 4.0palubních počítačů EPIS 4.0A a EPIS 4.0B a radiostanicí TAIT, WiFi jednotkou a to z důvodu jednotného ovládání při střídavé jízdě mezi konečnými (pro směr A je použita kabina A, směr B je použita kabina B). Ovládací a informační prvky systému spojené s kabinou – ovládací LCD terminály řidiče EPT 4.07, EPT 4.08 nebo nově EPT 4.08B, mikrofony, reproduktory příposlechu, přijímače polohy GPS, vybraná tlačítka (klíčování radiostanice, stavění výhybek, apod.) a přijímače nevidomých jsou umístěny v obou kabinách řidiče.

Výše uvedeného principu umožňuje použití adaptérů kabin A a B zajistit shodné použití dotykových LCD terminálů řidiče v obou kabinách. Video signály pro LCD displej řidiče kabiny B jsou přes obousměrnou tramvaj přenášeny pomocí signálů LVDS kabelem FTP CAT6. Toto řešení je vhodné především z ekonomického důvodu, kdy není potřeba dvou palubních počítačů, dvou radiostanic a dvou kombinovaných anténních jednotek – EPW-58 v jednom vozidle a dvou servisů pro udržování dat. Princip systému oboustranné tramvaje je uveden na následujícím obrázku:

Schéma zapojení systému EPIS 4.0 v oboustranné tramvaji za použití adapterů kabin.

Obr. č.3: Schéma zapojení systému EPIS 4.0x v oboustranné tramvaji za použití adapterů kabin.

Aby systém správně pracoval a nevznikl nový “speciální” palubní počítač se speciálním SW pro oboustranné tramvaje, navrhli jsme a zrealizovali řešení pomocí speciálních adaptérů kabin A a B. Adaptéry včetně LCD terminálů EPT 4.0x lze dálkově přeprogramovat, přičemž tyto prvky není třeba nikde zadávat a konfigurovat. Tuto činnost provede systém automaticky. Adaptéry kabin A a B pro oboustranné tramvaje řeší následující problémy:

 • Rozdělení video signálu pro dva LCD terminály řidiče EPT 4.0x.
 • Zesílení a přenos video signálu z kabiny A do kabiny B a to až do vzdálenosti cca 70 m (standardní vzdálenost mezi kabinami je 40 m až 50 m).
 • Obousměrný přenos akustických signálů mezi kabinami A a B (reproduktory příposlechu řidiče a mikrofony řidiče) včetně řešení priorit hlášení či hovorů.
 • Cílený rozvod vnějších hlášení až pro 6 vnějších tlakových reproduktorů (viz. zapojení obr. č. 3). Adaptér kabiny A obsahuje reléovou matici spínaní akustických výstupů s automatickým řešením výběru strany a reproduktoru nad konkrétními dveřmi.
 • Správné použití řídicích tlačítek – systém tak samostatně zpracovává vstupní signály tlačítek (klíčování, alarm, stavění výhybek, apod.) a uděluje jim prioritu dle aktivní kabiny.
 • Přenos signálu GPS – při aktivitě kabiny B poskytuje adapter kabiny B data GPS o poloze tramvaje do systému. Dispečer tak může na podrobné mapě na dispečinku (viz. např. náš dispečerský informační a řídicí systém SPRINTER) přesně rozlišit polohu aktivní kabiny (např. při vykolejení, apod.).
 • Obdobně může (ale nemusí) fungovat přímá komunikace s inteligentními zastávkami.
 • Adaptéry mohou taktéž řešit aktivitu příslušného povelového přijímače EPNEV 3.14 či dnes nevyráběné EPNEV 3.04 (kabina A či kabina B).
 • Adaptéry mohou taktéž řešit aktivitu příslušného výhybek vysílače automatického stavění BSV. Propojovací vodiče adaptérů slouží i pro přenos řídicích signálů systému BSV (není třeba budovat novou komunikační linku).
Schéma zapojení oboustranného vozu - rozložení prvků.

Obr. č.4: Schéma zapojení oboustranného vozu - rozložení prvků.

Pro snadnější montáž systému či rozpojení částí vozidel v kloubech a případnou jednoduchou výměnu datových kabelů mezi adaptéry kabin dodáváme jednoduché i zdvojené UTP propojky určené k montáži v prostoru kloubu vozidla.

Adaptér kabiny A.

Obr. č.5: Adaptér kabiny A.

Adaptér kabiny B.

Obr. č.6: Adaptér kabiny B.

Adaptéry kabin A a B nelze použít mimo palubní počítače EPIS 4.0x. Lze je přizpůsobit i jiným řešením (přenos některých tlačítek z kabiny do kabiny, přenos signálu z mikrofonu).

Objednací kód Název produktu CENA
72125.AK_A_10 AK_A_10 – Adaptér kabiny A systému EPIS 4.0x na dotaz
72125.AK_B_10 AK_B_10 – Adaptér kabiny B systému EPIS 4.0x na dotaz

Spřažené tramvaje s plnou výbavou informačních systémů

V zapojení spřažených tramvají existují dvě různá zapojení, tj. když obě tramvaje mají plnou výbavu vozidla včetně informačních systémů, tj. včetně palubních počítačů, nebo když druhý a další vůz je vlečený (viz. dále). Při plné výbavě obou tramvají musí být zapojen vstup “AKTIVITA” palubního počítače, který poté rozhoduje, která tramvaj je nadřazená (pokud tento signál neexistuje, je nutno systém MASTER-SLAVE nastavit ručně).

U spřažených tramvají jsou palubní počítače mezi jednotlivými tramvajemi propojeny tzv. “vlakovou sběrnicí“, po které jsou příslušné příkazy přenášeny (založeno na vlastnostech izolované sběrnice RS 485). Pro vnitřní rozvod jsou poté překládány adresy zařízení tak, aby byly vždy shodně adresovány v obou vozidlech (platí i pro sběrnici IBIS). Kdyby nebylo tohoto překladu, pak by shodná selektivní adresa (tabla, označovačů, povelových přijímačů) způsobila v různých vozech poškození odpovědí na lince odpovědí při provozu a i při nahrávání a přeprogramování jednotek ve vozidlech. Nebylo by tak možno zjistit jejich funkčnost a správnost. V tomto případě vstup “AKTIVITA” určuje řídicí počítač, neaktivní pak slouží spíše jako překladač adres, případně řeší jiné aktivity (např. hlídání neoprávněného otevření dveří (vniknutí) v kabině tramvaje B).

Zapojení soupravy spřažených tramvají - obě tramvaje mají plnou výbavu.

Obr. č.7: Zapojení soupravy spřažených tramvají - obě tramvaje mají plnou výbavu.

Protože ne vždy je možné přes spojku mezi vozy přenášet i hlasová hlášení samostatně (navíc by bylo nutno zapojit 4 piny) a náklady na budování zapojení dle obrázku č. 6 jsou značně vysoké (je nutno protáhnout přes vozidlo a spojku 4 vodiče pro přenos akustického signálu), přistoupili jsme k realizaci digitálního přenosu zvuku po vozidlové řídicí sběrnici. Tyto přenosy budou realizovány poprvé u EPIS 4.0B, ale je možné je zpětně integrova i do předchozích palubních počítačů EPIS 4.0x.

Nové řešení komunikace mezi spřaženými tramvajemi pro EPIS 4.0B.

Obr. č. 8: Nové řešení komunikace mezi spřaženými tramvajemi pro EPIS 4.0B.

Spřažené tramvaje bez plné výbavy – vlečené vozy

V případě zapojení soupravy spřažených tramvají – vlečených vozů bez plné výbavy je nutné doplnit zadní vůz speciálně navrženým převodníkem RS 485 / IBIS, který bude umět přeložit data z jednoho protokolu (vlaková sběrnice) do protokolu IBIS, příp. do nahrávacích režimů jiných firem. Převodník musí obsahovat řídicí procesor pro svoji identifikaci a zprostředkování komunikace s jinými periferiemi – bude se chovat jako datová ústředna schopná adresovat jednotlivé sběrnice ve vozidle.

Řešení soupravy spřažených tramvají bez plné výbavy – vlečené vozy.

Obr. č.9: Řešení soupravy spřažených tramvají bez plné výbavy – vlečené vozy.

Podívejte se také na ostatní související stránky:

 • EPC 4.0 – řídicí jednotky systému EPIS 4.0
 • EPC 4.0A - řídicí jednotka systému EPIS 4.0A
 • EPC 4.0B – řídicí jednotka systému EPIS 4.0B
 • EPC 4.0x – obecný popis řídicích jednotek EPC systému EPIS 4.0x