Software Back office

PROGRAM BACK OFFICE PRO EPIS 5FC

Užití programu pro správu plateb a spojů

Program Back Office slouží především pro správu dat o prodaných lístcích a provedených transakcích v palubních počítačích s odbavením řady EPIS 5FC a k získání všech potřebných statistických (frekvenčních) údajích o vozidle. Každý lístek je z vozu veřejné dopravy osob vyčten (WiFi, GPRS/UMTS nebo manuálně přes soubor – USB Flash disk) a odeslán do centrální databáze. Z ní je pak možno generovat některé sestavy a přehledy dle přání uživatele. Další základní funkcí jsou exporty do clearingového centra od firmy ČSAD SVT, a. s. a generování přehledů pro Ministerstvo dopravy.

Architektura programu Back Office

Celý program je postaven na principu několika klientů a databázového serveru. Každý z klientských programů do databáze vstupuje sám. Je tím umožněna jednodušší správa bez nutnosti vést informace o počtu klientů.

Databázový server může být v podstatě libovolný, ať už komerční (MS SQL Server, Oracle), či postavený na open-source platformách (MySql server). Další možností pro menší společnosti je využití SQLite serveru, který pracuje jednoduše s tabulkami uloženými na lokálním počítači bez nutnosti správy jakéhokoliv serveru (vše běží pouze na jednom klientském počítači). Nezávislost na konkrétním databázovém systému umožňuje provozovateli, který již nějaký odbavovací program v minulosti měl, jednoduše začít používat nový beze změny stávajícího softwarového vybavení.

Použité technologie SW Back Office

Celý program je napsán pro běhové prostředí Microsoft .NET Framework 4.0 v prostředí Microsoft Visual Studio 2010. Využívá hardwarově akcelerovanou grafiku díky technologii Windows Presentation Foundation (WPF). Pro přístup k databázi je využita technologie NHibernate, která zajišťuje objektově relační mapování mezi daty v programu a databázi. Díky ní je možno jednoduše změnit databázovou technologii dokonce za běhu programu. Program se tak stal nezávislý na konkrétní databázi.

Program je tak možno snadno upravit na požadavky zákazníka. Představuje tak nový přístup k řešení této problematiky.

Základní prvky programu

Prvním krokem, který uživatel musí provést, je přihlásit se do systému. Na základě uživatelských práv se pak umožní provádění určitých akcí (například stornování položek v pokladním deníku).

Po přihlášení se zobrazí základní nabídka. V ní je seznam klasicky používaných sestav. Jsou rozděleny do následujících tříd:

 • Pokladna – umožňuje provádět základní operace s penězi – přijímat platby za odpočty od řidičů, provádět převody do centrální pokladny, zobrazovat přehled dlužníků a vést pokladní deník.
 • Přehledy – zobrazuje informace o provedených odpočtech a transakcích.
 • Statistiky (frekvenční výkazy) – spolu s pokladnou tvoří základní část programu, stará se o zobrazování statistik dle nejrůznějších kritérií a umožňuje tak provozovateli sledovat například využívání jednotlivých tarifů, požadované doplatky od státu, atd.
 • Statická data – slouží pro zobrazení základních informací o linkách, spojích, tarifech atd.
 • Uživatelé – modul zobrazený pouze správci. Dává mu možnost editovat uživatelská práva.
Hlavní okno programu s jednou otevřenou položkou.

Obr. č.1: Hlavní okno programu s jednou otevřenou položkou.

Každé okno s jednotlivými typy úkonů se otevírá na samostatné kartě, je tedy možné mít zaráz otevřených například více frekvenčních výkazů. Navíc je možné tato okna libovolně v hlavní nabídce uspořádat, dá se tedy zobrazit více oken stejného typu zároveň (vedle sebe, pod sebou, do bloků 3×2 atd.). Tím je uživateli umožněno jednoduše sledovat například změny mezi měsíci, aniž by si musel speciálně generovat sestavy. Další výhodou je vysoká flexibilita zobrazení, v podstatě veškerá menu je možné skrýt a pracovat pouze s tím, co uživatele aktuálně zajímá

Hlavní okno se 4 frekvenčními výkazy s uspořádáním 2x3.

Obr. č.2: Hlavní okno se 4 frekvenčními výkazy s uspořádáním 2x3.

Obecná charakteristika modulů programu

Každý modul (pokladna, transakce, …) má své specifické vlastnosti, ale zároveň mají i mnoho možností společných.

 • Export do Excelu - Jedna z hlavních je možnost exportu dat v daném okně do programu Microsoft Excel (souboru s příponou *.xls), se kterým umí většina uživatelů pracovat a na každém pracovišti je obvykle přítomen. Tím je zjednodušena tvorba specifických statistik, které se tvoří jen výjimečně a nejsou tedy zahrnuty do hlavního programu.
 • Volba časového období pro statistiky či přehledy - Pokud modul pracuje s daty, která mají uvedeno datum vzniku či rozsahu (transakce na strojku ve vozidle, pokladní deník, odpočty, frekvenční výkaz), pak je možné libovolně zvolit období, za které se mají data z databáze načíst. Je k dispozici několik běžně používaných rozsahů stejně jako přímá volba dat od-do.
 • Tisk – v podstatě každou zobrazenou tabulku je možno vytisknout. Tabulka se automaticky stránkuje podle svého rozsahu a je možno přizpůsobit tabulku na velikost stránky.
 • Filtrace dat – pokud je zobrazeno mnoho položek, je možné aplikovat filtraci dat dle nejrůznějších kritérií (datum vzniku, číslo odpočtu, …). Dále je možné provést sdružování dle jednotlivých sloupců v databázi.
 • Souhrnný řádek – každá tabulka má u sloupců, u kterých to má logický význam, v souhrnném řádku zobrazen součet dat přes všechny řádky (například sečtenou cenu v sloupci cena transakce přes všechny zobrazené transakce).
 • Řazení ve sloupcích – každý sloupec v každé tabulce umožňuje řazení vzestupně či sestupně.

Popisy jednotlivých modulů Back Office

 • Pokladna – slouží k zaplacení odpočtů. Na základě zadání jména řidiče se zobrazí seznam dosud nezaplacených odpočtů. Ty je pak možno uhradit a do databáze odeslat informace o zaplacení. Pokud řidič z nějakého důvodu nemůže uhradit celou částku, převede se částečně uhrazený odpočet do seznamu dlužníků (s uvedením důvodu). Je též možno převádět peníze mezi centrální pokladnou a pobočkou.
  Další funkcí je možnost ručně zadat odpočet, například pokud se pokazí automatické vyčítání. Po úspěšném vyčtení kompletního odpočtu z vozidla je možnost nechat automaticky spárovat ručně zadaný odpočet s vyčteným z vozu.
 • Pokladní deník – zajišťuje zobrazení všech transakcí v pokladně v daném období. Okno je rozděleno na dvě části – příjmy a výdaje. Osoby s oprávněním mohou položky pokladního deníku i stornovat (položka v databázi zůstane, jen dostane příznak stornováno a poznámku, kdo stornoval). Zobrazena je celková statistika příjmů a výdajů. Data je možno načíst v podstatě dle libovolného kritéria (rozsah ceny, provozovna, datum, uživatele, řidiče, …)
 • Dlužníci – zde je zobrazen seznam provedených plateb odpočtů, které nebyly celé uhrazeny (např. přišel cestující s oprávněnou reklamací – řidič tedy nedostal všechny peníze). Je tak uveden důvod nedoplacení plné částky.
 • Transakce – slouží pouze pro přehledové zobrazení transakcí na vozidle dle zadaných kritérií: datum, vozidlo, řidič, zastávky atd. Je možno takto dohledat jednotlivé transakce (či části transakce – část jízdy na předplatné a část jízdy za hotové).
 • Odpočty – zobrazí seznam odpočtů dle zadaných kritérií.
 • Frekvenční výkaz – je to asi nejsložitější statistika. Provede souhrnnou zprávu o tržbách dle tarifů, data, případně linky či spoje. Nabízí tak provozovateli přehled o vytíženosti linky, tarifů či poměru bezhotovostních a hotovostních plateb. Je možno tvořit exporty do Excelu i po všech linkách a spojích za zadané období.
 • Statistiky pro dny, řidiče a odbavovací počítače – strojky (v našem případě EPIS 5 FC) – jedná se o podobnou tabulku, jako v případě frekvenčního výkazu, ale vše je tříděno po dnech, řidičích nebo odbavovacích počítačích (strojcích).
 • Statistiky pro linky a spoje – zobrazuje pro danou linku či spoj, kolik lidí jelo z které zastávky do které (křížová tabulka). Dává tak provozovateli možnost sledovat vytíženost jednotlivých zastávek pro nástup či výstup a případně tak upravit linky a spoje.
 • Zastávky – umožňují import ve formátu JDF z CIS a to doplnění i kompletní načtení dat, pokud nebyla data již načtena. Zastávky lze editovat (přidat novou, upravit stávající) nebo exportovat v XML formátu pro kasičky.
 • Linky – zobrazují kompletní přehled přehled linek, který je načten z JDF.
 • Zajížďky – menu zobrazující již vytvořené zajížďky a umožňuje přidávat velice jednoduše nové. Vytvořené zajížďky lze exportovat a importovat v XML formátu.
 • Návaznosti – jsou určeny pro zobrazení a vytváření návazností mezi spoji na linkách. Opět je možné návaznosti exportovat do XML, případně je z tohoto XML opět načíst.
 • Tarify – zobrazují všechny použité tarify a umožňují editaci stávajících a vytváření nových. Lze definovat používanou měnu (eura nebo koruny), druh tarifu (osoba nebo dovozné), druh platby (dobití karty, platba v hotovosti, platba kupónem…) atd. Tarify je možné exportovat i importovat ve formátu XML určeného po kasičky.
 • Ceníky – slouží k vytváření, editaci a zobrazení ceníků. Každému ceníku lze nastavit platnost, název, případně přidat nějakou poznámku. Pro každý ceník se přiřazují tarify. Každému tarifu lze nastavit platnost a definovat ceny pro najeté kilometry (jak v rozsahu od/do, tak i od x výše, popřípadě za každých y navíc). Opět je zde možnost načíst ceníky z XML a také je do něj exportovat.
 • Přiřazování ceníků – zde lze linkám přiřadit některý z již vytvořených ceníků a také zobrazit již přiřazené ceník (všechny linky bez explicitně přiřazeného ceníku mají ceník s ID 0, tj. Výchozí ceník, který si lze definovat a také ho je třeba definovat). Při přiřazování ceníku lince se kontroluje, zda nekoliduje doba platnosti ceníků, aby nemohlo nastat, že bude v jeden den platný více než jeden ceník. Je obsažen export a import pro kasičky i program v XML.
 • Řidiči a provozovny – zobrazuje seznam provozoven a řidičů. Umožňuje přidávat nové provozovny i řidiče, jejich editaci, odstranění, export i import/doplnění z XML.
 • Odbavovací počítače – strojky – zobrazuje výčet palubních počítačů EPIS 5FC, umožňuje jejich aktivaci/deaktivaci, editaci, přidání nového, případně odstranění vybraného, také export seznamu strojků v XML.
 • Uživatelé – kromě zobrazení jejich seznamu, může uživatel s dostatečným oprávněním nastavit jednotlivým uživatelům práva v rámci programu (editace dat, provádění clearingu, vybírání peněz, upravování uživatelů atd.)

Export do clearingového centra

Pro integrované dopravní systémy (IDS) s bezhotovostními platbami (bezkontaktní čipová karta) je nutné zajistit správné rozdělení provedených plateb od cestujících. K tomuto účelu slouží clearingové centrum, které přijímá seznamy provedených (zejména bezhotovostních) transakcí a jako výstup určí, kolik peněz který dopravce dostane od provozovatele IDS.

Náš program v současnosti podporuje export do Clearingového centra od společnosti ČSAD SVT, a. s. Tento systém vyžaduje jako vstup soubory ve formátu XML. Obsahem souboru jsou jednotlivé transakce tak, jak šly na daném voze za sebou. Každý soubor by měl být zabezpečen kontrolním součtem proti neoprávněné modifikaci. Náš program dané soubory nejen vygeneruje, ale i odešle ve formátu *.zip do clearingového centra přes protokol http, takže uživatel se nemusí o nic starat, jen dá pokyn ke clearingu. Odpověď od serveru je také automaticky zpracována a na případné chyby je uživatel upozorněn.

Komunikace s clearingovým centrem je využívána i k získání tzv. blacklistu čipových karet, tzn. karet, jejichž užívání bylo zablokováno správce systému karet. Tento seznam je třeba distribuovat do určitého času na všechna vozidla.

Export ve formátu MDČR

Pro statistiky Ministerstva dopravy program podporuje export do specifikovaného formátu dle dokumentu firmy CHAPS s. r. o. dostupném zde. Jedná se o textový formát csv. Možnosti exportu jsou podobné jako u exportu do clearingu, znovu se dá zvolit období. Export probíhá i zde po transakcích.