Systém sčítání cestujících

Sčítání cestujících – systém APC

Popis systému APC

Použití systému sčítání cestujících APC

Pro sčítání počtu cestujících ve vozidle (sledování obsazenosti vozidla) jsme vyvinuly systém APC (automatic people/passenger counting), který je určen k evidenci vytíženosti jednotlivých dopravních prostředků a následnou tvorbu statistik (námi vyvinutý SW ADA – APC Data Analyzer).

Systém sčítání cestujících (sledování obsazenosti vozidla) je vhodný především pro:

  • Sledování počtu cestujících ve vozidle (obsazenost vozidla v různých časových úsecích).
  • Sledování vytíženosti spojů (počet cestujících v průběhu trasy) včetně mnoha aproximací.
  • Sledování vytíženosti zastávek (frekvenční výkaz pro MHD).
  • Případně jako bezpečnostní kamera nade dveřmi.
Na přání je senzor možno upravit pro použití i mimo dopravní prostředky.

Obr. č 1: Aktuální princip systému sledování obsazenosti vozidel veřejné dopravy osob - APC ve spolupráci s EPIS 4.0B.

Složení námi dodávaného systému APC

Systém sčítání cestujících ve vozidlech (sledování obsazenosti) veřejné dopravy osob (APC) lze dodat ve dvou variantách.

1. Založenou na sledování obsazenosti řízenou z některého z námi dodávaných palubních počítačů do vozidel veřejné dopravy EPIS 4.0x,  EPIS 5FCC či MSP 5.0. Tehdy se systém skládá z:

  1. sledovací jednotky UCP-01 (unit of people counting), která je umístěna nad každými dveřmi vozidla (popis viz. níže),
  2. komunikačního rozvodu dat po vozidle – nejčastěji se používá sběrnice Ethernet včetně specializovaného ethernetovského přepínače, např. ECU-08PO, který zajišťuje i přímé napájení jednotek a je řízen z palubního počítače. Použití jiných sběrnic pro vozidla – např. RS 485 nebo CAN – je nutné konzultovat.
  3. sčítací jednotky systému – tj. aplikace, která běží na palubním počítači vozidla – např. EPIS  4.0x nebo na EPIS 5FCC, či MSP 5.0Tato aplikace shromažďuje údaje o počtu cestujících od sledovacích jednotek UCP-01, ukládá je do souboru včetně doplňkových informací (GPS poloha, název zastávky, časy, číslo linky, apod.). Palubní počítač se tak chová jako tzv. datalogger,
  4. komunikačního systému vozidla s dispečinkem - palubní počítač přidává do datové komunikace s dispečinkem po zavření dveří v zastávce nově údaje o počtu cestujících, které privátní radiová síť DP nebo GSM/GPRS/UMTS) přenese on-line na dispečink. Zde je již může zpracovávat dispečerský systém (např. SPRINTER 2015) a provádět z nich statistiky.

2. Samostatný systém APC založený pouze na snímání stavu počtu cestujících jednotkami UCP-01. V tomto případě je nutno dohodnout způsob napojení na palubní informatiku, pokud je požadována a způsob přenosu dat na server, kde se budou data zpracovávat. Přenos lze uskutečnit pomocí našeho GSM modemu řady EPG.

Testovací provoz systému sčítání cestujících

Před uvedením systému do provozu jsme prováděli mnoho testovacích měření. Celkem bylo natočeno mnoho videí s testovanými průchody cestujících. V současné době je vývoj systému ukončen. Byl prováděn ve spolupráci s vědeckými kruhy VUT v Brně. Úspěšnost zkušebního provozu odpovídala svojí přesností ostatním obdobným výrobkům.

Veškeré zpracování snímaného videa probíhá v jednotce UCP-01. Právě díky náročnému zpracování obrazových dat uvnitř jednotky v rámci vícejádrového procesoru není potřeba externí výpočetní jednotka a data z jednotky jsou přímo předávána palubnímu počítači.

Ukázka sčítání cestujících

Na následujícím videu je vidět funkci rozpoznání nastupujících a vystupujících osob z vozidla a jejích následné započtení.

Obr. č. 6: Foto jednotky UCP 01 ve vozidle.

Přesnost systémů sčítání cestujících

Pro sčítání cestujících při nástupu a výstupu z vozidla zatím neexistuje žádná norma udávající metodiku měření. S toho důvodu se stále jedná o nejasný ukazatel o přesném počtu cestujících. Záleží tedy na okolních podmínkách a taktéž na chování řidičů na konečných zastávkách.

Na následujícím obrázku je ukázka stavu, který je pro standardní jednotky sčítání cestujících neřešitelný.

Obr. č.3: Neřešitelná situace pro sčítání cestujících.

Obr. č. 7: Neřešitelná situace pro sčítání cestujících.