Články a technické informace

Články a technické informace

V níže uvedených odstavcích jsou upoutávky na články zaměřující se na problematiku a případné srovnání používaných technologií v rámci informačních systémů určených pro veřejnou přepravu osob.

ON-LINE vyhledávač spojení s prodejem lístků v EPIS 5.0A

Režim přestupu cestujících ve veřejné dopravě (zejména regionální) umožňuje cestujícím požadovat koupi jízdenky s několika přestupy. Tato činnost může být pro řidiče velmi složitá, protože není možné snadné obsáhnout tarifně celé území regionu a zvolit správnou konkrétní jízdenku a kombinaci s konkrétními tarify nebo naopak začít při odbavení „někde“ ručně vyhledávat spojení. …více

Zveřejněno: 2021/03/11

Zkušenosti s komunikacemi palubních jednotek ve veřejné dopravě

Příspěvek shrnuje zkušenosti s implementacemi různých vozidlových komunikačních systémů ve veřejné dopravě s komunikací na okolní systémy – komunikace na dispečink, odbavení, vozovny, cestující a technologie na dopravní cestě včetně V2X. …více

>Zveřejněno: 2020/12/07

Přichází nová generace palubních polčítačů

Nové požadavky na chování vozidel veřejné dopravy, a zejména MHD, vyžadují opětovně měnit koncepci zapojení vozidel. Aby je bylo možno splnit, je třeba uspořádání vozidla více přiblížit standardnímu počítačovému prostředí. Nové nároky kladené na vozidlo spojené zejména s moderními systémy odbavení, sběrem dat z vozidla, rychlými přenosy dat do/z okolí vozidla a novými funkcemi přenosu video hovorů či kamerových záznamů mění dosavadní uspořádání. …více

Zveřejněno: 2017/10/29

Solární energie ve veřejné dopravě

Článek poukazuje na vlastnosti dopadajícího slunečního záření a na možnosti jejího reálného použití pro napájení zařízení a s tím související použití akumulátorů. …více

Zveřejněno: 2017/04/22

Samoobslužní odbavení cestujících u řidiče

Článek popisuje jednu z možností samoobslužného odbavení cestujících při nástupu předními dveřmi za použití bankovních a nebankovních bezkontaktních karet. Výhodou systému je, že v případě, že cestující nemá kartu či prodej lístků je složitější, lze odbavení provést hotově u řidiče. …více

Zveřejněno: 2017/03/25

Komunikační systémy ve veřejné dopravě

Tento příspěvek si klade za cíl ukázat dnes velmi složité propojení systémů pro řízení veřejné dopravy a informování cestujících o jejím aktuálním stavu. Taktéž nedílnou součástí se stávají systémy odbavení cestujících, řízení dopravní cesty a reklama ve vozidlech a na zastávkách. Přestože jsou některé systémy „rádoby nezávislé“, přesto používají shodné komunikační cesty a protokoly. Proto je třeba hovořit o komplexních informačních systémech a tyto systémy budovat univerzálně s využitím komunikačních cest. …více

Zveřejněno: 2016/12/09

Integrace kamerového systému do vozidlové informatiky

Kamerový systém vozidla umožňuje řidiči pohodlné a přehledné sledování různých míst ve vozidle a současně může provádět i nahrávání těchto dějů na integrované uložiště. S uloženým video záznamem je možno zpětně pracovat. Tyto systémy tak napomáhají objasňovat situace, které vedou k třesně-právní zodpovědnosti např. napadení, rvačky a snižují vandalismus ve vozidlech. Integrací a propojením s palubní technikou vozidla, např. s palubním systémem EPIS 4.0x, vznikne systém, který obsahuje nadstandardní funkce v řízení a monitoringu kamerového systému. …více

Zveřejněno: 2016/10/03

Řídící systém vozidla ve veřejné dopravě

Příspěvek se zabývá významem palubního počítače ve vozidle pro veřejnou dopravu a způsoby propojení na vnitřní i návazné systémy (dispečink, vozovny, zastávky, vozidla, cestující a technologie na dopravní cestě) a popisem jednotlivých typů a technologií. …více

Zveřejněno: 2015/10/28

Přehled informačních panelů

Elektronické zobrazovací zastávkové panely (dále ELP) a systémy jsou určeny k obrazovému či hlasovému informování cestujících na zastávkách o příjezdu, zpoždění, odjezdu prostředků veřejné přepravy osob či o mimořádných situacích v dopravě nebo jiných událostech v okolním regionu. Aktuální informace jsou získávány z dispečerského pracoviště nebo mohou být zadávány i z jiných zdrojů (např. indukční smyčky, komunikace v pásmu ISM metodou FHSS). …více

Zveřejněno: 2015/10/05

Nové pojetí vozidlových LCD a dynamické vozidlové označníky

Obr. č.1: Uspořádání vnějších komunikací vozidla přes GSM/GPRS/UMTS síť.Dnešní komunikační technologie mění naprosto zásadně pohled na informační systémy ve vozidlech veřejné dopravy osob a umožňují cestujícím poskytnout mnoho aktuálních informací. Jednou z těchto nových technologií jsou dynamické vozidlové označníky, jejichž uvedení do reálného provozu (poprvé v ČR) připravuje na prosinec tohoto roku 2014 naše firma ve spolupráci s PMDP (grafické návrhy obrazovek byly vytvořeny v PMDP) a IDP zatím pro MHD v Plzni. …více

Zveřejněno: 2014/11/15

Chování inteligentní zastávky pro nevidomé

Chování inteligentní zastávky či elektronického informačního panelu na zastávce musí chovat dle vyhlášky MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) číslo 398/2009 Sb. Příloha č. 1, odstavce 1.2.8 (způsob použití trylku) a 1.2.9 (způsob dálkového ovládání) povelovým vysílačem nevidomého. Tato vyhláška stanovuje základní způsob chování zastávkového panelu, přičemž níže uvedené texty jdou nad rámec vyhlášky a definují možné chování u moderních dopravních systémů. …více

Zveřejněno: 2014/06/20

Komplexní dopravní informační systém pro MHD nové generace

Obr. č.1: Princip komplexního dopravního informačního systému pro MHD.

Zajištění inteligentní a rychlé dopravy pro veřejnost je nevyhnutelná potřeba všech větších měst. Pokud se podíváme na současný stav těchto systémů v České republice, zjistíme, že jsou mnohdy složeny z několika nesourodých celků. Dopravci se tak potýkají s tím, že dodávku palubních počítačů provede jedna firma, ovládání informačních vozidlových tabel firma druhá, odbavovacích zařízení třetí, dispečink čtvrtá, radiovou síť pátá. Dopravní podnik či organizátor veřejné dopravy je zákazník a má plné právo požadovat, aby všechny prvky systému fungovaly a ne, aby prováděl „soudce“ mezi těmito dodavateli a zjišťoval komu a co nefunguje. … více

Zveřejněno: 2014/02/22

Tři SIM karty ve vozidle pro přenos dat

Obr. č.1: Uspořádání vnějších komunikací vozidla přes GSM/GPRS/UMTS síť.

Je nutné používat ve vozidlech veřejné dopravy za účelem přenosu dat spojených s dopravou a jejími službami až tři SIM karty nebo stačí jen jedna? Článek se zabývá řešením tohoto problému a vazbami na komplexní informační systém pro veřejnou dopravu a způsoby propojení těchto systémů (dispečink, vozovny, zastávky, vozidla, cestující a technologie na dopravní cestě) a popisem jednotlivých typů komunikací a technologií. … více

Zveřejněno: 2014/05/13

Srovnání LCD displejů a LED panelů

Technologie pro zobrazení informací pomocí matice LED (Light-Emitting Diode) diod nebo LCD displejů (Liquid-Crystal Display) pracují na zcela odlišném principu. Obě technologie se vyznačují jak klady, tak i zápory při použití ve stejných podmínkách, zejména ve vnějších prostorech.. více

Zveřejněno: 2014/05/06

Nízkopříkonové LED panely s prodlouženou životností

ELP 302
Technologie pro zobrazení informací pomocí matice LED (Light-Emitting Diode) diod může být různě provedena a tyto panely mohou mít různou spotřebu při stejné svítivosti. Naše LED panely (zastávkové či vozidlové) jsou uváděny jako nízkopříkonové a pracují na principu regulace napětí na LED diodách. Tím dochází k velké úspoře energie…. více

Zveřejněno: 2014/06/05

Projekt “Pivní tramvaj”

 Naše firma se podílela na realizaci projektu DPMB a.s. tzv. “pivní tramvaje”. Do této speciální tramvaje jsme dodávali vnitřní audio/video systému. Ten se skládá z upraveného řídicího palubního počítače EPIS 4.0A, ze tří LCD displejů pro cestující – VCS 185A, z ethernetovského přepínače ECU-8P a dalších instalačních komponentů. Pro tento systém jsme vyvinuli nový ovládací program jak pro palubní počítač – aplikace pro řízení audiovizuálních programů a pro LCD displeje pro cestující. Systém multimediálního přehravače je zvláštní novým způsobem synchronizace přehrávání filmů v jednotlivých LCD displejích. … více

Zveřejněno: 2014/03/13