Modem 433 MHZ

RADIOKOMUNIKAČNÍ MODUL ARF 2104 B

ARF 2104

Modul ARF2104B je jednokanálový digitální přenosový systém pracující na frekvenci 433,9 MHz. Tato frekvence je dána oscilátorem s kalibrovaným SAW rezonátorem. Vysílací část má výkon 10 mW (+10dBm) při 50Ohm. Přijímací část je homodynní přijímač (přímá konverze) s citlivostí lepší než -102dBm (1,8 uV) pro 10-2 BER. Přijímač umí obnovit hrany přijímaného signálu a generuje hodinový signál určený pro synchronizaci přijímaných dat.

Modul umožňuje přenášet pouze digitální data rychlostí 4 kbit/s, 16 kbit/s, 32 kbit/s a 64 kbit/s a nemá integrovaný přenosový protokol. Ten si musí uživatel vytvořit sám.

Modul je možno použít v ČR s anténou typu “bič”, typu “helical” a nebo je možno signál odvést mimo modul přes 50 Ohm konektor.
Modul je homologován dle normy ČSN P I-ETS 300-220 (October 1993).

Objednací kód Typ jednotky cena skladem
15131.ARF2104B Radiokomunikační modul ARF 2104 B na dotaz ANO

Zapojení výstupů

Elektrické napojení modulu ARF2104B do elektronického systému se provádí prostřednictvím 2 konektorů

  • J1: uživatelský konektor
  • J3: vysokofrekvenční konektor

Rozložení uživatelských konektorů J1 a J3 je uvedeno na obrázku č. 1. Konektor výrobce J2 nesmí být na desce uživatele připojen.

 Zapojení výstupů ARF 2104 B

Zapojení výstupů ARF 2104 B

Řídící signály na konektoru J1
J1-1 Clock_Rx_Data – na tomto výstupu (0-VCC) vytváří modul synchronizační hodiny
J1-2 Tx_Data – vstupní data určená pro přenos (0-VCC)
J1-3 Rx_Data – výstup přijatých dat (0-VCC)
J1-4 RxTx – nastavuje režim modulu:
- RxTx = 0V nastaveno vysílání
- RxTx = VCC nastaven příjem
J1-5 GND – zem obvodu (0 V)
J1-6 D0 – volba rychlosti přenosu dat
J1-7 D1 – volba rychlosti přenosu da
J1-8 PWD – nastavuje modul do aktivního nebo pohotovostního režimu
- PWD = 0V pohotovostní režim (má nízkou spotřebu)
- PWD = VCC aktivní režim (je připraven přijímat či vysílat)
J1-9 VCC – napájecí napětí modulu 3V.

Vysokofrekvenční konektor J3

Do tohoto místa může být přímo připojen konektor 50 Ohm, koaxiální kabel nebo může být připájena anténa.

Nastavení přenosové rychlosti

Přijímač modulu ARF2104B musí mít nastavenu stejnou přenosovou rychlost jako tu, kterou mají být přijímaná data, tj. na jednu z následujících 4 hodnot: 4 kbit/s, 16kbit/s, 32 kbit/s a 64 kbit/s. Toto nastavení přenosové rychlosti je platné pouze pro přijímač a jeho filtrační obvody. Vysílač může vysílat data rychlostí vrozmezí od 4 kbit/s do 64 kbit/s, ale přijímač musí být nastaven na jeho vysílací rychlost. Vopačném případě bude hodinový signál Clock_Rx_Data generován jako chybný.

Konfigurace se provádí prostřednictvím dvou vstupů D0 a D1 na konektoru J1:

D1 (J1-7) D0 (J1-6) Přenosová rychlost
0 0 4 kbit/s
0 1 16 kbit/s
1 0 32 kbit/s
1 1 64 kbit/s

Synchronizace modulů

Výhodnou vlastností modulu ARF 2104B je synchronizace příjmu dat mezi modulem a řídící uživatelskou jednotkou pomocí hodinového signálu Clock_Rx_Data při příjmu dat na obsazeném vf. kanálu. Tehdy data na výstupu Rx_Data jsou platná na vzestupnou hranu hodinového signálu Clock_Rx_Data. Pro správný příjem (synchronizaci Rx_Data signálem Clock_Rx_Data) vysokofrekvenčního signálu musí být datový rámec zahájen synchronizačním vzorem. Tehdy není proto nutné řešit chybnou synchronizaci na straně přijímače.

Je-li přenosová rychlost přijímače nastavena shodně s pracovní přenosovou rychlostí vysílače, bude hodinový signál Clock_Rx_Data zasynchronizován během vyslání synchronizační posloupnosti 20 bitů střídajících se 0 a 1.

Synchronizace dat

Synchronizace dat

Přenosová rychlost doba bitu minimální doba preamble

4 kbit/s 250 ms 5 ms

16 kbit/s 62,5 ms 1,25 ms

32 kbit/s 31,25 ms 625 ms

64 kbit/s 15,625 ms 312,5 ms

Využití pohotovostního režimu

Modul má možnost minimalizace spotřeby přepnutím do pohotovostního režimu. Vpřípadě, že tuto funkci chceme u přijímače využít, provádí se předání dat do přijímače následujícím způsobem:

Modul vrežimu přijímače je aktivován během přítomnosti synchronizačního rámce. Tehdy přijímače pracují v tzv. “vzorkujícím” režimu, kdy jsou periodicky převáděny z pohotovostního stavu do aktivního a zpět. To znamená, že vysílací modul musí vysílat synchronizační posloupnost o délce trvání Tsync alespoň po dobu pohotovostního režimu modulu + dobu přechodu z pohotovostního režimu do aktivního + dobu pro synchronizaci na 20 bitech. Např. při přenosové rychlosti 16 kbit/s:

doba synchonizačního rámce Tsync o 20-ti bitech = 1,25 ms

doba přepnutí z pohotovostního do aktivního režimu Twake_up = 35 ms

Celková délka synchronizační “budící” posloupnosti vysílané vysílačem před vysíláním rámce (záhlaví + uživatelská data) musí být alespoň:

doba pohotovostního režimu Tstanby mezi dobami poslechu = 1000 ms

Tsync_vys = 1000 + 35 + 1,25 = 1036,25 ms

Přijímač bude aktivován každou vteřinu, tj. délka plné spotřeby výkonu bude:

Twake_up + Tsync_20 = 36,25 ms

To znamená, že přijímač bude mít spotřebu:

36,25 / 1036,25 = 3,5 % spotřeby přijímače v období, kdy vysílač nevysílá.

Spotřeba přijímacího modulu je zvýšena o spotřebu v pohotovostním režimu. Celková spotřeba je:

(0,035 * 8 mA) + 0,16 mA = 0,44mA

V okamžicích aktivního režimu modulu musí řídící jednotka rozpoznat, zda přijímač přijímá synchronizační posloupnost či nikoliv. V případě, že tato není přítomna, musí převést řídící jednotka modul (případně i sebe) opět do pohotovostního režimu.

V případě příjmu synchronizační posloupnosti, zůstane modul na příjmu a po identifikaci začátku datového rámce tento přijme.

Poznámka: Zde uváděné časování je dáno pouze jako příklad a může být modifikováno dle aplikace a typu dat, požadované spotřeby, apod.

Komunikační protokol

Přijímač neobsahuje potlačovač šumu a na výstupu vytváří digitální šum v případě nepřítomnosti vysokofrekvenčního signálu. Proto mohou vznikat i falešné “interference” s daty. Data budou proto “čistá” pouze v případě, že přijímač skutečně přijímá odpovídající signál.

Pro potlačení falešných dat je nutné použít některý ze standardních komunikačních protokolů. Datový rámec musí mít nějakým způsobem označen začátek a konec rámce, řídící pole protokolu doplněné adresou pro mnohabodové spoje a zabezpečovacími bity pro detekci chyby při přenosu.

Podmínky integrace modulu do zařízení

Umístění na matiční desce

Význam jednotlivých vstupů/výstupů byl popsán vkapitole 2. Jednotlivé vývody (napájecí, příkazové a datové) mohou být na řídící (matiční) jednotku připojeny přímo přes konektor J1 (konektor J2 musí být izolován). Totéž platí i pro vysokofrekvenční výstup a s ním spojenou zem (konektor J3). Ten může být přímo spojen s anténou či s plošnou anténu vyleptanou v matiční desce.

Matiční deska může být konstruována tak, že vysokofrekvenční výkon může být odveden pomocí 50 Ohm plošného spoje přes konektor kextérní anténě. Tento spoj je tvořen plošným spojem o šíři 2,5 mm, který musí být umístěn na dvojstranném plošném spoji, kde druhá vrstva je vrstvou zemní (připojovací konektor či vodič musí být co nejkratší). Taktéž se doporučuje, aby “anténní vodič” byl co nejvíce vzdálen od spojů přenášejících digitální signály obsahující rušení.

EMC aspekty

Když integrujeme radiový modul uvnitř elektronického systému, měla by matiční deska obsahovat zemní vrstvu, která se rozkládá pokud možno přes celou matiční desku. Zem modulu a zem vysokofrekvenčního signálu musí být na desce spojeny co nejkratší cestou. Je doporučeno, aby modul byl vložen na opačnou stranu matiční desky, než jsou umístěny spoje a součástky.

Při integraci modulu ARF2104 je nutné vzít v úvahu, že obsahuje i přijímací část, která je velmi citlivá. Proto se musí vysokofrekvenční digitální část modulu ochránit dodatečnými filtry znázorněnými v následujícím obrázku:

Ačkoliv modul ARF2104B splňuje výše uvedenou normu (podmínky provozu v ČR), jejich integrace do “cílového” elektronického systému může změnit některé elektrické vlastnosti (úroveň harmonických, vysokofrekvenční rušení, apod.). Proto dbejte výše uvedených pokynů.

Technické parametry

Vysílací část
Pracovní frekvence 433,90 MHz
Vyzářený výkon (max.) 10 mW / 50 Ohm
Modulace CPFSK + 125 kHz
Spotřeba v aktivním režimu 25 mA
Spotřeba v pohotovostním režimu < 0,160 mA
Přijímací část
Technologie přímá konverze
Pracovní frekvence 433,90 MHz
Citlivost přijímače 1,8 mV (-103dBm)
Modulace CPFSK + 125 kHz
Spotřeba v aktivním režimu 8 mA
Spotřeba v pohotovostním režimu < 0,160 mA
Společné vlastnosti
Napájecí napětí 2,5 – 3,5 V
Rychlost přenosu dat 4, 16, 32, 64 kbit/s
Digitální vstupy 0 – 3 V
Digitální vstupy – logická úroveň H > VCC – 0,3 V
Doba přepnutí vysílače z pohotovostního režimu do aktivního 30 ms
Doba přepnutí přijímače z pohotovostního režimu do aktivního 35 ms
Doba přepnutí mezi příjmem a vysíláním 0,5ms
Dosah ve volném prostoru (závisí od antény) 300m
Dosah v zastavěném prostoru (závisí od antény) 70 m
Teplotní rozsah 0 OC až 50 OC
Rozměry desky 40,1 x 45,2 x 5,60 mm
Váha 10 g
Homologace ČSN P I ETS 300-220

Mechanické rozměry

Rozložení uživatelských konektorů J1 a J3 je uvedeno na vedlejším obrázku. Konektor výrobce J2 nesmí být na desce uživatele připojen.