Test funkčního vzorku – systému založeného na EPIS 4.0A

Test funkčního vzorku systému založeného na EPIS 4.0A

Ukázka funkčního vzorku

Naše firma se zúčastnila dne 10.4.2014 a úspěšně splnila všechny podmínky na předvedení funkčního vzorku palubního počítače EPIS 4.0A konaném v rámci výběrového řízení „Palubní systém pro vozidla MHD“ zadavatele Dopravního podniku Ostrava a.s. Zadavatel tak otestoval schopnosti nabízeného systému a to od rychlosti náběhu palubního počítače, přes komunikaci v radiové síti, nahrávání dat ve vozovně až po schopnost preference MHD v křižovatkách.

Předváděný funkční vzorek v rámci funkčních testů.

Předváděný funkční vzorek v rámci funkčních testů.

Podmínky pro předvedení

Výpis způsobu předvedení funkčního vzorku ze zadávací dokumentace, který jsme úspěšně splnili (naše komentáře jsou označeny modře):

Dle zadávací dokumentace musel uchazeč prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů tím, že ve své nabídce předložil vzorek palubního systému, tzn. palubní počítač, terminál řidiče, hlásič, radiostanice, radiomodem, napájecí jednotka + tlačítko pro posun zastávky, klíčovací tlačítko, mikrofon a 3 reproduktory (k řidiči, do vozu, vně vozu) včetně nezbytných SW aplikací pro řádné využití a to v podobě funkčního vzorku, tj. funkčně propojeného celku schopného demonstrace vybraných funkcí.

Poznámka: U našeho vzorku byly všechny požadované funkce soustředěny do jednoho zařízení (mimo LCD terminálu řidiče, sestavy antén na střechu vozidla, tlačítek a reproduktorů) – palubní počítač EPIS 4.0A a do rychle nabíhající radiostanice.

Smyslem předvedení funkčního vzorku je prokázání níže popsaných základních funkcionalit tak, aby uchazeč prokázal, že disponuje technologiemi a řešeními nezbytnými pro realizaci předmětu dodávky v požadovaném časovém období a kvalitě.

Bude-li pro demonstraci komunikace použit simulátor (tj. zařízení simulující „protistranu“ – např. radiovou síť), musí být technické řešení stejného druhu jako nabízená funkcionalita. Nelze např. komunikaci radiové sítě simulovat GSM přenosem nebo kabelem.

Ukázka komunikace s řadičem SSZ bude probíhat na vybrané křižovatce vybavené řadičem schopným komunikovat dle protokolu uvedeného v příloze zadávací dokumentace na určeném radiovém kanálu. Funkční vzorek proto musí být možno umístit v autobusu, jímž bude křižovatka dvakrát projeta rychlostí do 50 km/h. Napájení může být vzato z palubní sítě nebo z akumulátoru uchazeče. Taktéž je možno využít stávající anténu vozidla (anténní svod je ukončen bnc konektorem).

Nepředvedení vzorku se považuje za nesplnění povinných parametrů a neprokázání splnění kvalifikace.

Tabulka předváděných (požadovaných) vlastností funkčního vzorku:

 Část A: Předvedení palubního počítače

Úloha předvedení funkčního vzorku

1

Uchazeč předvedl HW palubního počítače (po sejmutí krytu) a terminálu.

Zde jsme prezentovali, že námi nabízené řešení neobsahuje točivé prvky – ventilátory a tím je bezúdržbové, neobsahuje mechanické relé pro spínání napájení pro jednotlivé větve ve vozidle (omezení poruchovosti systému v budoucnosti).

2

Uchazeč předvedl bezchybné přihlášení řidiče k palubnímu počítači: ukázal zadání čísla řidiče, zadání služby, splnil časový limit pro start systému do 90 sekund.

Zde jsme prezentovali, že s velkou rezervou splňujeme požadovaný časový limit náběhu palubního počítače EPIS 4.0A. Ostatní funkce jsou samozřejmostí nabízeného systému.

3

Uchazeč předvedl bezchybné zobrazení informací o jízdním řádu na terminálu: časy odjezdů vozidla z jednotlivých zastávek včetně případných poznámek, ukázal základní obsluhu při jízdě po lince (vyhlašování a posouvání zastávek – manuálně) a ovládacích prvků pro spojení s dispečinkem.

Zde jsme prezentovali standardní chování palubního počítače s manuálním posuvem zastávek (nebylo možno použít GPS) a to včetně poznámek k zastávkám zobrazovaných na terminálu řidiče a vyhlašování jednotlivých tarifních zón. 

4

Uchazeč předvedl bezchybné řízení boční informační tabule (pomocí sběrnice IBIS) – při posuvu zastávek správně a bez chyb probíhal posuv názvů cílů a názvů nácestných zastávek na informační tabuli. Současně při tom správně a bez chyb probíhalo vyhlašování odpovídajících hlášení pro cestující.
Pro tento účel si uchazeč připraví jízdní řád pro linku č.1 (DPO), příslušná hlášení si může vyžádat předem v DPO (formát .wav), boční informační tabuli pro potřeby předvedení dodá DPO v den předvádění do předváděcí místnosti.
Zde jsme prezentovali opět standardní chování palubního počítače EPIS 4.0A nad daty poskytnutými z DPO a.s., tj. posun výpisů nácestných zastávek na bočním table a současně správné vyhlašování zastávek integrovaným digitálním hlásičem. 

5

Uchazeč předvedl bezchybnou funkci trojnásobného digitálního hlásiče – uchazeč úspěšně a na první pokus vyvolal současně tři různá hlášení do tří různých reproduktorů (k řidiči, do vozu a vně vozu), úspěšně nastavil hlasitost v servisním menu na nejvyšší hodnotu a poté ji opět úspěšně snížil na původní hodnotu. Akceptaci této změny demonstroval spuštěním jednoho hlášení vždy před a po změně.

6

Uchazeč předvedl bezchybnou funkci jednotky napájení  – zapnutí napájecí větve, změření tekoucího proudu a vypnutí větve.
Pozn. Spínání napájení je nutno provádět pomocí elektronických spínačů.
Zde jsme prezentovali standardní schopnost palubního počítače měřit proud v jednotlivých výstupních větvích pro informační, odbavovací a řídicí systémy. V praxi tuto vlastnost využíváme pro SW nastavení elektronické pojistky pro daný výstup (např. lze zadat, že standardní proud do odbavovacího systému nesmí přesáhnout 10A, ale v době tisku lístku je třeba mít výjimku – tj. proud může po určitou dobu přesáhnout třeba i 20A. Jinými slovy v rámci SW palubního počítače se tato výjimka nastaví a systém tak nevykáže chybu). 

7

Uchazeč předvedl bezchybné vypnutí systému při ukončení služby řidiče – úspěšně a na první pokus provedl odhlášení řidiče a zrušení služby, což se projevilo smazáním textů na bočním panelu a odesláním paketu o ukončení služby na dispečink. Poté úspěšně předvedl vypnutí systému.

Část B: Ukázka spolupráce palubního systému s radiovou sítí

Úloha předvedení funkčního vzorku

8

Uchazeč předvedl propojení palubního počítače s nabízenou radiostanicí a ukázal rychlost náběhu včetně datové komunikace o rychlosti 2400 bit/s.

Zde jsme prezentovali standardní chování palubního počítače ve spolupráci s radiovou sítí – viz. následující kapitola. 

9

Uchazeč úspěšně, na první pokus a bezchybně předvedl fonické spojení se simulátorem dispečinku DPO a.s. následujícím postupem: 1) odeslání žádosti o hovor stiskem tlačítka na terminálu, 2) přijetí žádosti na simulátoru a navázání spojení, 3) zobrazení textu „začátek hovoru“ na terminálu a vyhlášení téhož textu z hlásiče pomocí reproduktoru k řidiči, 4) klíčování a hovor od „dispečera“, 5) klíčování a hovor od „řidiče“, 6) ukončení spojení ze simulátoru, 7) zobrazení textu „konec hovoru“ na terminálu a vyhlášení téhož textu z hlásiče pomocí reproduktoru k řidiči.

Za tímto účelem prezentace jsme si připravili simulátor naší radiové sítě pro městské dopravní podniky EPIS_FDNET a přenos dat pak byl ovládán dispečerským SW SPRINTER.

10

Uchazeč úspěšně a na první pokus předvedl příjem textové zprávy o velikosti minimálně 50 znaků ze simulátoru dispečinku DPO a.s. na terminál radiovou cestou.

 

Část C: Ukázka aktualizace dat

Úloha předvedení funkčního vzorku

11

Uchazeč úspěšně, na první pokus a bezchybně provedl nahrání souboru o velikosti minimálně 1 MB do palubního počítače pomocí notebooku nebo flash disku.

12

Měření klidové spotřeby palubního systému ve vypnutém stavu. Pokud systém obsahuje záložní zdroj (akumulátor), musí být pro tento úkon odpojen. Uchazeč úspěšně prokázal povinný parametr tím, že naměřená hodnota splňuje požadovanou hodnotu 5 mA a menší.

Zde jsme prezentovali klidovou spotřebu palubního počítače a požadovaný bod včetně průměrné spotřeby byl splněn s dostatečnou rezervou (pod pojmem průměrná spotřeba se rozumí spotřeba včetně dotazů na stav aktualizace ve vozovnách – tj. i v době, kdy vozidlo komunikuje se serverem ve vozovně). 

13

Uchazeč úspěšně, na první pokus a bezchybně předvedl nahrání souboru o velikosti minimálně 100 kB z adresáře simulátoru provozovny do adresáře v palubním počítači přes wifi rozhraní do 3 minut od odeslání povelu na vzbuzení vozidla následujícím postupem: 1) „Vozidlo“ je ve vypnutém stavu, zadání a odeslání povelu k zapnutí (vzbuzení) vozidla. 2) samočinné zapnutí vozidla, 3) odeslání souboru na vozidlo, 4) prokázání, že soubor je nepoškozený uložen v palubním počítači, 5) zadání a odeslání povelu k vypnutí vozidla, 6) odpojení vozidla od simulátoru provozovny, 7) přechod palubního systému do vypnutého stavu.

Tento úkol jsme splnili propojením SW SPRINTER (dispečerský SW), kde byl simulovaný servis vozidla zadán, a SW pro nahrávání ve vozovnách – službou RADON. Zde jsme prezentovali standardní chování palubního počítače ve spolupráci s radiovou sítí – viz. následující kapitola.

Část D: Ukázka dispečerského systému

Úloha předvedení funkčního vzorku

14

Uchazeč na PC předvedl dispečerský program, tj. ukázal tato jeho okna: mapový podklad se zobrazením vozidel, okno pro radiovou komunikaci s vozidly, okno pro datovou komunikaci s vozidly, ukázku způsobu správy dat pro dispečerský program (databáze vozidel, databáze volacích znaků, databáze řidičů).

Zde jsme prezentovali dispečerský systém řízení – program SPRINTER 2013

Část E: Ukázka komunikace s řadičem SSZ

Úloha předvedení funkčního vzorku

15

Uchazeč úspěšně, na první pokus a bezchybně předvedl zaslání požadavku na preferenci do řadiče SSZ (od vzniku požadavku do jeho přijetí řadičem SSZ neuplynulo více než 1,5 s). Přijetí požadavku bylo potvrzeno na terminálu PP. společně s indikací směru nastavení výhybky. Křižovatka byla projeta 2x a oba pokusy byly úspěšné.

Zde jsme prezentovali standardní chování systému na křižovatce dle stanovených parametrů ve výběrovém řízení, tj. přihlášení ke křižovatce, korekci přihlášky a odhlášení se od křižovatky. Navíc jsme zadavateli předvedli i systém staničení, kdy vozidlo čeká v zastávce na pokyn řadiče, aby zavřelo dveře a odjelo ze zastávky. Do řadiče křižovatky byla pro účely zkoušky namontována naše radiomodemová jednotka RMU-10 s přizpůsobeným komunikačním protokolem dle zadavatele.

Ukázka průjezdu vozidla MHD křižovatkou

Pro prezentaci schopnosti námi nabízeného palubního počítače EPIS 4.0A (systému) zaslat správný pokyn  do řadiče křižovatky o preferenci vozidla MHD při průjezdu křižovatkou byly zadavatelem zvoleny 3 body jedním směrem a dva body opačným směrem. Jednalo se o přihlášku vozidla do řadiče křižovatky, korekci této přihlášky (vyhodnocují se tím dopravní proudy před křižovatkou) a odhláška z křižovatky (čára, která značí, že vozidlo opustilo křižovatku).

Za tímto účelem jsme připravili speciální menu pro palubní počítač EPIS 4.0A, kde byl průjezd těmito body zobrazen na terminálu řidiče. Toto menu bylo ručně vyvoláno po odjezdu ze zastávky a je zachyceno na následujícím obrázku. Je z něj zřejmé, že přihláška vozidla k řadiči proběhla úspěšně (zelené zobrazení – vzdálenost od bodu přihlášení je již 16 m) a na korekci přihlášky (vzdálenost do bodu je ještě 79 m) a provedení odhlášení (vzdálenost do odhlášení je 124 m) se teprve čeká (červené podbarvení) v menu palubního počítače.

Ukázka speciálního menu na palubním počítači pro prezentaci správnosti průjezdu vozidla křižovatkou.

Ukázka speciálního menu na palubním počítači pro prezentaci správnosti průjezdu vozidla křižovatkou.

Jako ukázku plné funkčnosti systému EPIS 4.0 jsme navíc prezentovali schopnost komunikace s řadičem křižovatky a způsob optimalizace pobytu vozidla MHD v zastávce. U našeho palubního počítače se při příjezdu do zastávky podbarví její název obvykle černě.

Pokud vozidlo přijede do zastávky, kde má probíhat komunikace s řadičem křižovatky, začne se tak činit pop otevření dveří a to každé 2 sekundy. Řadič si vypočte ze vzdálenosti zastávky od křižovatky a z probíhajícího cyklu, kdy bude vhodná doba pro odjezd ze zastávky tak, aby vozidlo zbytečně nestálo na červenou.

Pokud výpočtem vyjde, že je vhodné pro vozidlo MHD počkat v zastávce a čekat na cestující, pošle do vozidla zprávu “čekej na zelenou”. Tato zpráva se zobrazí na displeji terminálu řidiče tak, že podbarví příjezd do zastávky červenou barvou (viz. následující obrázek).

Zobrazení čekání na zelenou na zastávce před křižovatkou.

Zobrazení čekání na zelenou zobrazené na terminálu řidiče na zastávce před křižovatkou.

V okamžiku, kdy řadič vypočítá vhodnou dobu pro odjezd vozidla MHD do křižovatky, zašle poky do vozidla “odjez ze zastávky”. Vozidlo tento příkaz přijme a signalizuje jej řidiči zeleným podbarvením názvu zastávky (viz. následující obrázek). Řidič tak ví, že má ukončit “staničení” (pobyt v zastávce), zavřít dveře a odjet. Křižovatku by tak měl poté jednorázově projet a to bez čekání.

Signalizace

Signalizace pokynu

Příspěvek byl publikován v rubrice Tiskové zprávy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.