Dohledový informačně reklamní systém

Dohledový informačně reklamní systém

Obr. č. 1: Typy připojených zařízení k serveru MWS.

Dohledový Media Web Server (MWS) je určen pro dálkovou správu zařízení ve vozidlech, vlacích, za zastávkách či v čekárnách. Umožňuje ovládat a aktualizovat reklamy, spoty a dopravní zpravodajství ve vozidlových LCD, filmy v multimediálních LCD a vstupní reklamu ve veřejné wifi a to včetně statistik podrobných provozu. Může pracovat samostatně nebo být propojen s vozidlovými či lokálními informačními systémy. To platí i o zastávkových systémech.

Obsah stránky:

 Základní popis uspořádání systému Media Web Serveru

„Dohledový informační systém pro reklamu, zpravodajství a zábavu“ řízený námi poskytovaným Media Web Serverem (MWS) je určen k dálkové správě reklam, zpravodajství, filmů a dopravních informací:

 • ve vozidlových LCD panelech pro cestující v kombinaci se zprávami od palubní informatiky (např. VCS 185A, VCS 185B, a další…). Lze použít i pro zastávkové LCD či LCD umístěné na dopravních terminálech – viz. např. vnitřní LCD, kde je možno prolínat informace o odjezdech s dopravními či reklamními informacemi.
 • jako samostatné vozidlové reklamní LCD (např. VCS 215) a nejen tam (lze použít obecně pro dálkovou správu spotů).
 • ve vstupní reklamě u veřejné WiFi v dopravě (vozidla či zastávkové panely), kdy systém vytváří statistiky o přihlášených cestujících (např. jednotky UCU). Tato funkce může být integrována i do vozidlových LCD (např. VCS 215).
 • v multimediálních LCD určených pro zkrácení “dlouhé chvíle” při čekání v dopravních terminálech či pro zpříjemnění delších jízd zejména ve vlacích (např. VCS 320 FxM).

Media Web Server tak zajišťuje komplexní systém pro dálkovou správu a přístup k zobrazovaným informacím ve vozidlech dopravních společností (městské i regionální) či na zastávkách a v dopravních terminálech. Vysílaná reklama, zpravodajství i dopravní informace ve vozidlech jsou zadávány a monitorovány z jednoho či více serverů, např.:

 • ze serveru MWS u reklamní společnosti pro jednotlivé reklamní spoty a všeobecné zpravodajství a
 • z dopravní společnosti či od krajského organizátora veřejné dopravy pak dopravní informace a zpravodajství.

Komunikace mezi jednotkami LCD či Wifi a serverem probíhá prostřednictvím GSM sítí u mobilních zařízení umístěných ve vozidlech či na zastávkách a pomocí pevného připojení internetu u dopravních terminálů internetu. Media Web Server nabízíme v následujících provedeních:

Komplexní reklamně informační systém ve vozidle

Pod tímto řešením Media Web Serveru rozumíme vzájemné propojení vozidlového informačního systému a reklamy – viz. následující obrázek. V tomto případě se na obrazovce střídají informace pro cestující o trase jízdy s informacemi ze zpravodajství a reklamy. Reklamní a jiné externí informace v LCD jsou synchronizovány prostřednictvím jedné SIM karty ve vozidle (viz. odborný článek). Systém má výhodu, že muže být alternativně aktualizován i ve vozovně dopravní společnosti pomocí služby RADON.

Systém je tak charakteristický “dvojhlavým” řízením zobrazovaných informací, kdy časy určené pro reklamu přímo ovládá reklamní společnost a časy určené pro dopravní společnost plní pracovníci této společnosti.

Obr. č. 2: Obecné uspořádání dohledového informačního systému pro reklamu, zpravodajství a dopravní informace.

Nezávislý reklamní systém

Pod tímto řešením rozumíme nezávislé vozidlové LCD, případně jiné – viz. LCD do čekáren (např. ELP 742), které mohou být v tomto případě použity i jako samostatné reklamní LCD. Řídicí jednotky těchto LCD jsou připojeny na veřejný internet a sami si aktualizují reklamní data zveřejněná na Media Web Serveru pro reklamu a současně sem zasílají informace o odvysílaných spotech.

Obr. č. 3: Nezávislý reklamní systém ve vozidle či na zastávkách a dopravních terminálech.

Hybridní informačně reklamní systémy

Pod tímto pojmem rozumíme systém, kde reklamní informace žijí pouze v časových “oknech” určených pro reklamu a v ostatních intervalech jsou promítány dopravní informace. Rozdíl oproti komplexnímu řešení je v tom, že “okno reklamy” žije naprosto nezávisle na obsahu dopravních informací – LCD obsahuje vlastní připojení na veřejný internet nebo má vlastní APN (tj. vnitřní datovou privátní síť zbudovanou uvnitř datové sítě mobilního operátora) připojenou na server reklamy – viz. níže u zapojení vozidel.

Základní vlastnosti serveru reklamy a zpravodajství Media Web Server

Námi vyvinutá a dodávaná aplikace MWS aktualizuje reklamní spoty a videa, všeobecné zpravodajství či dopravní informace nebo filmy a dohlíží nad stavem LCD ve vozidlech, zastávkách či dopravních terminálech, tj. zda LCD panely přehrávají požadované spoty či zde není nějaká chyba. A naopak dohledový server sbírá informace o dění na LCD monitorech (čas a místo), tyto zaznamenává, zpracovává a vyhodnocuje (např. zda se reklama splnila nastavený počet opakování v nastaveném čase). Aplikaci je možné  spravovat vzdáleně přes webové prostředí.

Všeobecné zprávy a reklama jsou obsluhou zadávány přes webové rozhraní. Obsluha z reklamní společnosti při jejich zadání definuje i počet opakování spotů za hodinu a může tak zaručit svému klientovi definovaný počet vysílání. Systém pak ze znalosti vypravenosti vozidel s jistou pravděpodobností sám vyhodnotí, zda zadané množství vysílání dané reklamy je reálné a jaká volná kapacita v systému je i nadále k dispozici.

Obr č. 4: Ukázka webového rozhraní pro kontrolu přehrávání spotů.

Veškerá provozní data o zadání včetně typů a platnosti, průběhu zobrazování a zrušení reklamy jsou po celou dobu své platnosti zálohována na serveru. Po ukončení platnosti je provozní databáze vozidel, záznamy zpráv mezi serverem a vozidly zálohována po stanovenou dobu.

Server MWS taktéž shromažďuje základní informace o přihlášených cestujících k veřejné WiFi. Jedná se zejména o dobu přihlášení, operační systém, odchozí stránka a další, které jsou potom statisticky zpracovávány.

Způsob aktualizace dat v LCD pro cestující ve vozidle

Princip systému „Dálkového dohledu reklamy“ je na předcházejícím obr. č. 2, kde jsou zachyceny dva způsoby aktualizace dat v LCD pro cestující ve vozidlech MHD:

 • Přímý – přes datovou síť mobilního operátora provozovanou dopravní společnosti (APN), kdy LCD ve vozidle během jízdy vozidla pravidelně aktualizuje data určená pro vysílání (tzv. on-line aktualizace). Tento koncept umožňuje v krátké době zařadit do vysílání ve vozidlech aktuální zpravodajství či dopravní informace.
 • Nepřímý – přes střediska dopravních společností a podniků, kdy aktualizace dat se provádí pomocí wifi sítí umístěných ve vozovnách (např. pomocí služby RADON), kdy se do úložiště dat pro reklamu se nahrají vysílané soubory. Pro aktualizaci dat ve vozidlech se použije standardních aktualizačních funkcí SW SPRINTER. Touto cestou je doporučeno nahrávat FW pro LCD ve vozidlech, základní šablony pro scénáře, apod. Taktéž je vhodná pro výměnu kompletních dat v LCD displejích.

Aktualizace dat obou systémů – přímého a nepřímého – je na sobě nezávislá. Taktéž je na sobě nezávislá cesta aktualizací dat z dopravních společností a z reklamních společností.  Oba provozovatelé tohoto systému tak mohou zadávat vysílání spotů a obrázků nezávisle na sobě a LCD samo rozliší, kdy a který má být dle zadaných pravidel odvysílán.

Základní způsob chování LCD pro cestující ve vozidle je vytvořen v pomocí skladače „CityScreenInfo“. Zde může obsluha systému i nastavit více podrobností o průběhu zobrazování zejména dopravních informací.

Zapojení vozidla

Zapojení reklamně informačního systému ve vozidle respektuje princip činnosti popsaný výše, tj. komplexní řešení, nezávislé řešení a hybridní řešení.

Tam, kde je on-line připojení ve vozidle (existuje minimálně UMTS/LTE připojení mobilního operátora), lze tento systém reklamy kombinovat s připojením veřejné wifi pro cestující ve vozidlech.

Zapojení vozidla pro komplexní systém

Vozidlo dopravní společnosti či dopravního podniku může být zapojeno dvěma způsoby a to dle typu řídicího systému vozidla – EPIS řady 4.xx (řešení pro MHD) a EPIS 5.xx (řešení pro VLD):

 1. Systém zapojení s palubním počítačem MHD EPIS 4.xx je na následujícím obrázku, kde palubní počítač využívá schopnost aktualizace dat v LCD pro cestující v rámci standardního servisu ve vozovnách (služba RADON) a nově je doplněn o schopnost aktualizace oproti Media Web Serveru. K palubnímu počítači je připojen modem GPRS/UMTS/LTE – EPG 4.00, který zajišťuje komunikaci přes GSM/GPRS/UMTS/LTE síť mobilního operátora.
 2. Systém zapojení s palubním počítačem s odbavením veřejné linkové dopravy EPIS 5.xx, který již má v sobě integrovaný jak modem GPRS/UMTS/LTE, tak může mít i komunikaci přes WiFi sítě ve vozovnách.  Tím jeho zapojení je mnohem jednodušší.

Obr. č. 5: Princip zapojení serveru na vozidlech MHD.

Palubní systémy taktéž dohlížení nad správnou funkcí systému (řeší komunikaci s LCD) a v případě nečinnosti LCD displejů toto sami nahlásí na dohledový Media Web Server a do dopravní společnosti za účelem servisu.

Zapojení vozidla pro nezávislý systém

Nezávislý systém ve vozidle je zapojen tak, že nemá vazbu na informační systém a reklama ve vozidle žije “nezávislým” způsobem. Jedinou vazbou na vozidlo je v tomto případě připojení pouze na palubní síť vozidla +24V a připojení antén, příp. GPS jednotky (je integrována do panelu). Aktualizaci tak lze provádět:

 • on-line – obsahuje-li LCD i GSM modem pro datovou komunikaci a tím i SIM kartu. Výhodou je bezprostřední informace o dění ve vozidle.
 • off-line – obsahuje-li vozidlo wifi anténu, pomocí které se vozidlo automaticky synchronizuje pouze po příjezdu do garáží (vozovny). Je možno použít i ruční způsob přes USB rozhraní.

Zapojení vozidla pro hybridní systém

Hybridní systém lze použít tam, kde je provozovatel chce u stávajícího systému ponechat na vnitřním LCD pro cestující informace a trase vozidla (např. v IDS systémech) a v povolených časových oknech chce vysílat reklamu či jiné informace. Vozidlové LCD je tak koncipováno jako systém s více zdroji dat, tj.

 • v okně informací o trase zobrazuje průběh trasy vozidla, tj. sled zastávek, cílovou stanici, zóny, apod. – ukázka zde. Data jsou získávána z vozidlových sběrnic jako např. IBIS nebo Ethernet vytvářených vozidlovou řídicí jednotkou – palubním počítačem.
 • v okně reklamy zobrazuje reklamu dle zadaných parametrů v systému – četnost opakování, GPS poloha, scénáře, apod. Data jsou získávána z Media Web Serveru prostřednictvím UMTS/LTE spojení pro on-line reklamu (při off-line pak prostřednictvím wifi v garáži či ručně přes USB).

Výhodou řešení je snadná instalace do vozidla a jeho nezávislost na palubním počítači. Nevýhodou je při on-line spojení nutnost použít nezávislou SIM kartu ve vozidle.

Na následujícím obrázku je ukázka vnitřní zapojení vozidlového LCD – např. typ VCS 185 v provedení EI-G, tj. obsahuje sběrnice ethernet a IBIS a má interně integrován náš vozidlový modem EPG 4.0x. Antény GSM a GPS je pak nejlépe vyvést na střechu vozidla.

Obr. č. 6.: Hybridní systém vozidla s on-line řešením reklamy.

Definice vysílacích časů a míst

Nosičem dat reklamy, zpravodajství i dopravních informací je vozidlo veřejné dopravy (MHD i  VLD) a v něm LCD pro cestující (typy VCS…). Vysílání je řízeno autonomně na úrovni vozidla – přehrávání probíhá podle předem zadaných pravidel a je taktováno z nadřazeného LCD, bude-li použito více LCD ve vozidle (nutno pro použití 2 a více LCD monitorů). O použití pravidel rozhoduje vozidlo (vysílání není synchronizováno v rámci sítě, ale v rámci vozidla).

Systém je nyní nastaven tak, že v době stání v zastávce jsou vysílány pouze dopravní informace a to buď o průběhu linky (spoje) vozidla (viz. obrázek č. 7) nebo jiné dopravní informace (např. o objížďkách, změnách v dopravě, apod.).

Obr. č. 7: Možné zobrazení na LCD po příjezdu vozidla do zastávky a otevření dveří.

Po odjezdu vozidla ze zastávky se promítne informace o příští zastávce a pak může začít vysílání bloku reklam a obecných zpravodajství, přičemž na dolním řádku vždy může zůstat informace, která se dnes standardně zobrazuje na vnitřních LED panelech vozidla (viz. obrázek č. 5, kde je na dolním řádku zobrazena informace o čase a směru jízdy vozidla). Časové poměry vysílacích časů bude možno modifikovat pomocí parametrů uložených ve vozidle a zadaných do systému pomocí SW skladače „CityScreenInfo“.

Obr. č 8: Vysílání reklamy spolu s informacemi o směru pohybu vozidla na lince a aktuálním časem.

Reklamní spot/obecné zpravodajství a příp. i dopravní informace budou vždy ukončeny otevřením dveří bez ohledu na stav jejich promítání a budou spuštěny základní informace o směru a jízdě dle dopravního podniku.

Reklama či obecné zpravodajství je vysíláno v době jízdy. Délka tohoto vysílání je konfigurovatelná, tj. střídají se doba dopravního zpravodajství a informací o lince (linko/spoji) a reklama či obecné zpravodajství. V rámci času pro reklamu mohou být použity dva typy zobrazování:

 • Reklamní spoty s definovanou četností přehrávání případně s časovou podmínkou (lze i dle GPS polohy).
 • Informační zpravodajství (dle pravidel uživatele této části systému).

Dopravní zpravodajství z dopravního podniku, společnosti či od krajského koordinátora IDS je vysíláno v časech pro ně určených a jeho obsah není zobrazen prodejci reklamního času. Existují tak dva nezávislé systémy, které se střídají ve zvolených časových intervalech.

Formát dat pro zobrazení

Program CityScreenInfo – skladač podporuje následující typy video formátů, které podporuje náš HW pro LCD (např. VCS 185, apod.):

 • MPEG-2
 • MPEG-4 ASP (DivX)
 • H.263 (MPEG-4 short-video header variant)
 • MPEG-4 AVI (H.264)
 • Windows Media Video 9 (WMV3)
 • Windows Media Video 9 Advanced (VC-1 Advanced profile)

Podporované formáty obrázků:

 • jpg,
 • bmp,
 • jpeg,
 • wbmp,
 • png,
 • gif.