Software Back office II

PROGRAM BACK OFFICE II

Nový program Back Office II uvedený na trh 2017 slouží především pro správu dat o prodaných lístcích a provedených transakcích v palubních počítačích s odbavením řady EPIS 4.0x (MHD) nebo EPIS 5FC (veřejná linková doprava)  a k získání všech potřebných statistických (frekvenčních) údajích o vozidle/lech. Každý lístek je z vozu veřejné dopravy osob vyčten dálkově (WiFi, GPRS/UMTS/LTE nebo manuálně přes soubor – USB Flash disk) a odeslán do centrální databáze. Z ní je pak možno generovat některé sestavy a přehledy dle přání uživatele. Další základní funkcí jsou exporty do clearingového centra, např. od firmy ČSAD SVT, a. s. a generování přehledů pro Ministerstvo dopravy.

Obsah stránky:

Užití programu pro správu plateb a spojů

Program BackOffice II je založen na architektuře klient/server a umožňuje současný vícenásobný přístup uživatelů. Slouží především pro správu dat a zpracování provedených transakcích a k získání všech potřebných statistických (frekvenčních) údajů o vozidle. Každý lístek je z vozu veřejné dopravy osob vyčten dálkově (pomocí WiFi, GPRS/UMTS/LTE) nebo manuálně (přes soubor – USB Flash disk) a odeslán do centrální databáze. V rámci našich jednotek je možno provádět i zpracování transakcí z “černých skříněk” při havárii systému (pouze u výrobce”.

Z ní je pak možno generovat sestavy a přehledy dle přání uživatele. Další funkcí je automatický export transakcí do clearingového centra, např. od firmy ČSAD SVT, a. s.

Architektura nové verze programu Back Office II

Databázový server může být v podstatě libovolný, ať už komerční (MS SQL Server, Oracle), či postavený na open-source platformách (Postgre). Další možností pro menší společnosti je využití SQLite databáze, která pracuje jednoduše s uloženým souborem na lokálním počítači bez nutnosti správy jakéhokoliv serveru (vše běží pouze na jednom klientském počítači). Nezávislost na konkrétním databázovém systému umožňuje provozovateli, který již nějaký odbavovací program v minulosti měl, jednoduše začít používat nový beze změny stávajícího softwarového vybavení.

Klientská aplikace je napsána pro operační systém Windows 7 a novější s nainstalovaným .NET Frameworkem verze 4.5 a vyšší.

Program je tak možno snadno upravit na požadavky zákazníka. Představuje tak nový přístup k řešení této problematiky.

Základní prvky programu

Struktura programu

Struktura programu obsahuje následující základní nabídku (menu):

Obr. č.1: Základní nabídka v programu Back office II.

Jednotlivé položky mají význam:

 • Program – obsahuje informace o aplikaci.
 • Administrace – slouží pro správu uživatelů (a jejich oprávnění), pro správu ceníků, karetních profilů a jejich tarifů, atd.
 • Odbavení – zde najdeme přehled odpočtů a transakcí s jejich detailem, různé statistiky transakcí a odpočtů, frekvenční výkaz a pokladny řidičů.
 • Odbavovací zařízení - slouží pro správu odbavovacích zařízení, zejména k případnému ručnímu importu dat.
 • Clearing – obsahuje nastavení clearingového centra a zobrazení aktuálního stavu
 • Server - možno vyčíst z logů přehled událostí v Back Office.

Prvním krokem, který uživatel musí provést, je přihlásit se do systému.Po úspěšném přihlášení se uživateli zobrazí karta s názvem „Přehled“, kde se zobrazují základní statistiky o odbavení za posledních sedm dní (období lze konfiguračně nastavit).

Karta Přehled

Obr. č. 2: Zobrazení složených statistik o prodeji za posledních 7 dní.

Karta s názvem “přehled” zobrazuje základní statistiky a informace z dat Back Office (z pravidla za období posledních čtrnácti dnů – dle nastavení).

Seznam zobrazených panelů:

 • Vytíženost dopravy – zobrazuje počet cestujících za každou hodinu v daném časovém intervalu (posledních 7 dní).
 • Využití platebních metod – pomocí výsečového grafu zobrazuje procentuální zastoupení jednotlivých platebních metod za daný časový interval (posledních 7 dní).
 • Použité tarify – ve sloupcovém grafu zobrazuje procentuální podíl použití jednotlivých tarifů za daný časový interval (posledních 7 dní a zobrazuje se pouze prvních 10 nejpoužívanějších tarifů).
 • Neodevzdané odpočty – zobrazuje seznam neodevzdaných odpočtů za celou dobu provozu. Lze zobrazovat odpočty jen s nenulovou hodnotou nebo i nulovou.

Obr. č. 3: Neodevzdané odpočty.

Přehled a editace uživatele

V rámci administrátorských oprávnění je možno editovat uživatele.

Obr. č. 4: Správa a editace oprávnění jednotlivým uživatelům.

Tarify a ceníky

Menu „Administrace->Tarify a ceníky-> Karetní zákaznické profily a jejich tarify“ slouží pro správu tarifů, cen, karetních profilů a jejich tarifů. Každý tarif a ceník je možno poté editovat samostatně.

Obr. č. 5: Přehled profilů a jejich tarifů.

Transakce

BackOffice II umožňuje zobrazit  transakce za vybrané období a taktéž jednotlivé detaily vybrané transakce. Transakce lze i filtrovat podle zadaných atributů dle zadaných filtrů, vybraných atributů a zadaných hodnot, které např. hledáme. Filtrovacích pravidel lze zadat naráz více. Taktéž lze poté provádět exportu do excelu.

Obr. č. 6: Ukázka zobrazení transakcí.

Po dvojkliku na odpočet se zobrazí okno pro odevzdání odpočtu.

Obr. č. 7: Detail transakce.

Odpočty

Slouží pro zobrazení odpočtů v daném intervalu a pro zaznamenání odevzdání odpočtu. Samozřejmě je možno prohlédnout detailní údaje o odpočtu, odpočty filtrovat, exportovat, apod.

Obr. č. 8: Zobrazení seznamu odpočtů.

Statistiky transakcí

Statistiky (frekvenční výkazy) – spolu s pokladnou tvoří základní část programu, stará se o zobrazování statistik dle nejrůznějších kritérií a umožňuje tak provozovateli sledovat například využívání jednotlivých tarifů, požadované doplatky od státu, atd. Typy statistik:

 • Statistiky pro tarify (zobrazuje přehled prodaných tarifů za dané období, lze filtrovat na jednotlivé linky a spoje)
 • Statistiky řidičů (zobrazuje utržené částky, počty transakcí a odpočtů v daném období pro každého řidiče)
 • Statistiky pokladen (zobrazuje utržené částky, počty transakcí a odpočtů v daném období pro každý strojek)
 • Statistiky podle dnů (zobrazuje utržené částky, počty transakcí a odpočtů za dané období pro každý den)

Obr. č. 9: Statistiky dle pokladen (ukázka včetně rozkliknutí dat pro sledovanou pokladny).

Pokladny řidičů

Pokladny řidičů zobrazují přehled, kolik jaký řidič již odevzdal odpočtů a kolik jich má ještě odevzdat, dále zobrazuje i částku, kterou odevzdal a má ještě odevzdat.

Obr. č. 10: Přehled odevzdaných odpočtů jednotlivých řidičů.

Frekvenční výkaz

Zobrazuje přehled o tom, kolik bylo zakoupeno lístků na zastávce dané linky v danou hodinu.

Obr. č. 11: Frekvenční výkaz.

Každé okno s jednotlivými typy úkonů se otevírá na samostatné kartě, je tedy možné mít naráz otevřených například více frekvenčních výkazů. Navíc je možné tato okna libovolně v hlavní nabídce uspořádat, dá se tedy zobrazit více oken stejného typu zároveň. Tím je uživateli umožněno jednoduše sledovat například změny mezi měsíci, aniž by si musel speciálně generovat sestavy. Další výhodou je vysoká flexibilita zobrazení, v podstatě veškerá menu je možné skrýt a pracovat pouze s tím, co uživatele aktuálně zajímá.

Obecná charakteristika modulů programu

Každý modul (pokladna, transakce, …) má své specifické vlastnosti, ale zároveň mají i mnoho možností společných.

 • Export do Excelu - Jedna z hlavních je možnost exportu dat v daném okně do programu Microsoft Excel (souboru s příponou *.xls), se kterým umí většina uživatelů pracovat a na každém pracovišti je obvykle přítomen. Tím je zjednodušena tvorba specifických statistik, které se tvoří jen výjimečně a nejsou tedy zahrnuty do hlavního programu.
 • Volba časového období pro statistiky či přehledy - Pokud modul pracuje s daty, která mají uvedeno datum vzniku či rozsahu (transakce na strojku ve vozidle, pokladní deník, odpočty, frekvenční výkaz), pak je možné libovolně zvolit období, za které se mají data z databáze načíst. Je k dispozici několik běžně používaných rozsahů stejně jako přímá volba dat od-do.
 • Tisk – v podstatě každou zobrazenou tabulku je možno vytisknout. Tabulka se automaticky stránkuje podle svého rozsahu a je možno přizpůsobit tabulku na velikost stránky.
 • Filtrace dat – pokud je zobrazeno mnoho položek, je možné aplikovat filtraci dat dle nejrůznějších kritérií (datum vzniku, číslo odpočtu, …). Dále je možné provést sdružování dle jednotlivých sloupců v databázi.
 • Souhrnný řádek – každá tabulka má u sloupců, u kterých to má logický význam, v souhrnném řádku zobrazen součet dat přes všechny řádky (například sečtenou cenu v sloupci cena transakce přes všechny zobrazené transakce).
 • Řazení ve sloupcích – každý sloupec v každé tabulce umožňuje řazení vzestupně či sestupně.

Popisy jednotlivých modulů Back Office

 • Pokladna – slouží k zaplacení odpočtů. Na základě zadání jména řidiče se zobrazí seznam dosud nezaplacených odpočtů. Ty je pak možno uhradit a do databáze odeslat informace o zaplacení. Pokud řidič z nějakého důvodu nemůže uhradit celou částku, převede se částečně uhrazený odpočet do seznamu dlužníků (s uvedením důvodu). Je též možno převádět peníze mezi centrální pokladnou a pobočkou.
  Další funkcí je možnost ručně zadat odpočet, například pokud se pokazí automatické vyčítání. Po úspěšném vyčtení kompletního odpočtu z vozidla je možnost nechat automaticky spárovat ručně zadaný odpočet s vyčteným z vozu.
 • Pokladní deník – zajišťuje zobrazení všech transakcí v pokladně v daném období. Okno je rozděleno na dvě části – příjmy a výdaje. Osoby s oprávněním mohou položky pokladního deníku i stornovat (položka v databázi zůstane, jen dostane příznak stornováno a poznámku, kdo stornoval). Zobrazena je celková statistika příjmů a výdajů. Data je možno načíst v podstatě dle libovolného kritéria (rozsah ceny, provozovna, datum, uživatele, řidiče, …)
 • Dlužníci – zde je zobrazen seznam provedených plateb odpočtů, které nebyly celé uhrazeny (např. přišel cestující s oprávněnou reklamací – řidič tedy nedostal všechny peníze). Je tak uveden důvod nedoplacení plné částky.
 • Transakce – slouží pouze pro přehledové zobrazení transakcí na vozidle dle zadaných kritérií: datum, vozidlo, řidič, zastávky atd. Je možno takto dohledat jednotlivé transakce (či části transakce – část jízdy na předplatné a část jízdy za hotové).
 • Odpočty – zobrazí seznam odpočtů dle zadaných kritérií.
 • Frekvenční výkaz – je to asi nejsložitější statistika. Provede souhrnnou zprávu o tržbách dle tarifů, data, případně linky či spoje. Nabízí tak provozovateli přehled o vytíženosti linky, tarifů či poměru bezhotovostních a hotovostních plateb. Je možno tvořit exporty do Excelu i po všech linkách a spojích za zadané období.
 • Statistiky pro dny, řidiče a odbavovací počítače – strojky (v našem případě EPIS 5 FC) – jedná se o podobnou tabulku, jako v případě frekvenčního výkazu, ale vše je tříděno po dnech, řidičích nebo odbavovacích počítačích (strojcích).
 • Statistiky pro linky a spoje – zobrazuje pro danou linku či spoj, kolik lidí jelo z které zastávky do které (křížová tabulka). Dává tak provozovateli možnost sledovat vytíženost jednotlivých zastávek pro nástup či výstup a případně tak upravit linky a spoje.
 • Zastávky – umožňují import ve formátu JDF z CIS a to doplnění i kompletní načtení dat, pokud nebyla data již načtena. Zastávky lze editovat (přidat novou, upravit stávající) nebo exportovat v XML formátu pro kasičky.
 • Linky – zobrazují kompletní přehled přehled linek, který je načten z JDF.
 • Zajížďky – menu zobrazující již vytvořené zajížďky a umožňuje přidávat velice jednoduše nové. Vytvořené zajížďky lze exportovat a importovat v XML formátu.
 • Návaznosti – jsou určeny pro zobrazení a vytváření návazností mezi spoji na linkách. Opět je možné návaznosti exportovat do XML, případně je z tohoto XML opět načíst.
 • Tarify – zobrazují všechny použité tarify a umožňují editaci stávajících a vytváření nových. Lze definovat používanou měnu (eura nebo koruny), druh tarifu (osoba nebo dovozné), druh platby (dobití karty, platba v hotovosti, platba kupónem…) atd. Tarify je možné exportovat i importovat ve formátu XML určeného po kasičky.
 • Ceníky – slouží k vytváření, editaci a zobrazení ceníků. Každému ceníku lze nastavit platnost, název, případně přidat nějakou poznámku. Pro každý ceník se přiřazují tarify. Každému tarifu lze nastavit platnost a definovat ceny pro najeté kilometry (jak v rozsahu od/do, tak i od x výše, popřípadě za každých y navíc). Opět je zde možnost načíst ceníky z XML a také je do něj exportovat.
 • Přiřazování ceníků – zde lze linkám přiřadit některý z již vytvořených ceníků a také zobrazit již přiřazené ceník (všechny linky bez explicitně přiřazeného ceníku mají ceník s ID 0, tj. Výchozí ceník, který si lze definovat a také ho je třeba definovat). Při přiřazování ceníku lince se kontroluje, zda nekoliduje doba platnosti ceníků, aby nemohlo nastat, že bude v jeden den platný více než jeden ceník. Je obsažen export a import pro kasičky i program v XML.
 • Řidiči a provozovny – zobrazuje seznam provozoven a řidičů. Umožňuje přidávat nové provozovny i řidiče, jejich editaci, odstranění, export i import/doplnění z XML.
 • Odbavovací počítače – strojky – zobrazuje výčet palubních počítačů EPIS 5FC, umožňuje jejich aktivaci/deaktivaci, editaci, přidání nového, případně odstranění vybraného, také export seznamu strojků v XML.
 • Uživatelé – kromě zobrazení jejich seznamu, může uživatel s dostatečným oprávněním nastavit jednotlivým uživatelům práva v rámci programu (editace dat, provádění clearingu, vybírání peněz, upravování uživatelů atd.)

Export do clearingového centra

Pro integrované dopravní systémy (IDS) s bezhotovostními platbami (bezkontaktní čipová karta) je nutné zajistit správné rozdělení provedených plateb od cestujících. K tomuto účelu slouží clearingové centrum, které přijímá seznamy provedených (zejména bezhotovostních) transakcí a jako výstup určí, kolik peněz který dopravce dostane od provozovatele IDS.

Náš program v současnosti podporuje export do Clearingového centra od společnosti ČSAD SVT, a. s. Tento systém vyžaduje jako vstup soubory ve formátu XML. Obsahem souboru jsou jednotlivé transakce tak, jak šly na daném voze za sebou. Každý soubor by měl být zabezpečen kontrolním součtem proti neoprávněné modifikaci. Náš program dané soubory nejen vygeneruje, ale i odešle ve formátu *.zip do clearingového centra přes protokol http, takže uživatel se nemusí o nic starat, jen dá pokyn ke clearingu. Odpověď od serveru je také automaticky zpracována a na případné chyby je uživatel upozorněn.

Komunikace s clearingovým centrem je využívána i k získání tzv. blacklistu čipových karet, tzn. karet, jejichž užívání bylo zablokováno správce systému karet. Tento seznam je třeba distribuovat do určitého času na všechna vozidla.

Export ve formátu MDČR

Pro statistiky Ministerstva dopravy program podporuje export do specifikovaného formátu dle dokumentu firmy CHAPS s. r. o. dostupném zde. Jedná se o textový formát csv. Možnosti exportu jsou podobné jako u exportu do clearingu, znovu se dá zvolit období. Export probíhá i zde po transakcích.