Napájecí reléová jednotka

NAPÁJECÍ RELÉOVÁ JEDNOTKA  NRJ-02

Funkce jednotky

Použití integrovaných jednotek napájení je nutné ze tří důvodů:

 1. pro spolupráci s radiovou sítí
 2. za účelem bezobslužného přehrávání dat do vozidel
 3. rozlišení stavu vozidla za účelem šetření baterií vozidla

Jejím hlavním úkolem koordinovat činnost napájení informačního systému ve vozidle s ohledem na možnost dálkové zapnutí a vypnutí systému, příp. sledování dálkového stavu vozidla. Umožňuje:

 • zajistit „bezpečné“ napájení informačních systémů vestavěnou ochranou proti přepětí nad 36V,
 • možnost dálkového zapnutí 3 samostatných větví informačních systémů:
  • hlavní spínač HS – proud do 16A – je určeno pro napájení optických ukazatelů a označovačů a jejich automatické vypnutí v případě dlouhého stání na končených stanicích
  • pomocný spínač PS – proud do 5A – za účelem jejich přeprogramování či vyčtení dat pomocí rychlého přenosu dat na krátké vzdálenosti ve vozovně,
  • radiový spínač RS – proud do 5A – za účelem samostatného napájení radiostanice,
 • možnost indikace vypnutím napájení informačních systémů, kdy je tato skutečnost nahlášena na dispečink dopravního podniku,
 • pomocí časového spínače nastavit zvolenou dobu v vypnutí informačních systémů po vypnutí pohonných jednotek vozidla. Pomocí rychlé sběrnici, příp. sběrnice IBIS je možno tuto dobu servisně nastavovat, případně ji vyčítat.
 • indikace spínání systému je galvanicky oddělena od ostatních částí
 • v případě závady je možno provést manuální řízení spínaných větví informačního systému
 • možnost vypnutí zdroje v případě provádění prací na údržbě informačních systémů

Schéma zapojení napájecí releové jednotky NRJ 03:

Vnitřní struktura napájecí releové jednotky NRJ 03.

Obr. č.1: Vnitřní struktura napájecí releové jednotky NRJ 03.

Popisy funkcí jednotky:

Časová relé hlavního a pomocného spínače

Napájecí releová jednotka NRJ 02 se aktivuje přivedením signálu 24V od spínače zapnutí pohonných jednotek vozidla (startéru) nebo signálem zapnutí informačních signálů. Tehdy pomalu blikající červená dioda NRJ začne blikat velmi rychle (příp. svítí trvale) a jsou zapnuty všechny spínače, tj. HS, PS a RS. Po vypnutí pohonných jednotek vozidla (startéru) se aktivují dvě časová relé, a to časové relé hlavního spínače HS a pomocného spínače PS.

Doba aktivity časového relé do vypnutí HS je nastavena v konfigurační paměti NRJ 02 pevně na 5 minut, tj. po 5-ti minutách klidu pohonných jednotek vozidla je automaticky odpojena tato větev informačních systémů (tabla, znehodnocovače, apod.). V tomto stavu červená dioda LED na NRJ 02 bliká středně rychle.

Doba aktivity časového relé PS je nastavena v konfigurační pamětí, řízena po sběrnici nebo je čtena po zapnutí systému z DIP spínače. Jednotka umí tzv. „odhlašovací režim“, kdy je možno nahlásit na dispečink či do vozovny vypnutí vozidla radiovou cestou.  V tomto stavu červená dioda NRJ bliká středně rychle.

Stav nečinnosti je indikován pomalu blikající červenou diodou. V tomto stavu jsou monitorovány jednotlivé stavy vstupů jednotky.

Obě časová relé je možno též ovládat pomocí rychlé sběrnice RS 485, tj. nastavovat, nulovat a vyčítat jejich stav. Další možností jak kontrolovat jejich stav je pomocí vodičů „handshake“ při komunikaci s jednotkou EPIS 2.45.

Režim ručního řízení

Ruční řízení se použije tehdy, má-li jednotka poruchu nebo při servisním nastavování vozidla . Nastavení tohoto spínače do polohy „ON“ provede zapnutí všech čtyř větví jednotky NRJ.

Režim vypnutí

Režim vypnutí provádí trvalý RESET procesoru NRJ 02. Tím jsou odpojeny všechny výstupní napájecí větve (neplatí pro režim ručního řízení). Žádná dioda na jednotce NRJ 02 nesvítí.

Řízení měniče radiostanic

Řízení měniče radiostanice jednotky NRJ 02 se provádí pomocí několika stavů. Externí měnič radiostanice lze aktivovat či deaktivovat po sběrnici RS 485 nebo pomocí jednobitových vstupů. Zdroj obsahuje časové relé, které se zapíná při vysílání radiostanice a měří jeho dobu trvání. Vysílání radiostanice je indikováno zelenou diodou RADIO. V případě, že je radiostanice nepřítomna, zelená dioda LED bliká nepravidelně.

V případě, že radiostanice vysílá déle než je nastaveno v konfigurační paměti EEPROM jednotky NRJ, dojde k vypnutí napájení měniče radiostanice (stav „zaklíčování radiostanice“) a k indikaci chybového stavu (rychlé blikání zelené diody RADIO). Současně je aktivován časovač 60 sekund, po kterou je měnič radiostanice vypnut.

Po té je opětovně aktivován měnič radiostanice a po dobu 2 sekund je testován výstup měniče, zda nedochází k opětovnému vysílání radiostanice. V případě, že ano, vrátí se měnič do stavu „zaklíčování radiostanice“, jinak přejde do stavu příjmu radiostanice.

Řízení napájení pro radiomaják na 2,4 GHz

Jednotka radiomajáku pro 2,4 GHz obsahuje časové relé aktivované v provozu noční aktualizace dat. V případě, že příchozí data radiovou cestou jsou určeny pro jiné zařízení než jednotku EPIS 2.45, může tato jednotka aktivovat příslušný výstup jednotky (HS, PS či měnič radiostanice). Tento stav je indikován na sběrnici RS 485.