Samoobslužné odbavení cestujících u řidiče

 • Články

Článek popisuje jednu z možností samoobslužného odbavení cestujících při nástupu předními dveřmi za použití bankovních a nebankovních bezkontaktních karet. Výhodou systému je, že v případě, že cestující nemá kartu či prodej lístků je složitější, lze odbavení provést hotově u řidiče.


Princip samoobslužného odbavení cestujících předními dveřmi

1Základním principem „samoobslužného odbavení cestujících předními dveřmi s kontrolou řidičem“ je, že cestující nastupují předními dveřmi a na validátoru EVK 5.0 BP umístěném v blízkosti řidiče si:

 1. sami navolí tarif a zakoupí jízdenku bankovní či nebankovní bezkontaktní kartou, nebo
 2. přiloží jednu z karet a pomocí ní se odbaví na předplatné (v případě bankovní karty se tato použije jako identifikátor cestujícího),
 3. teprve pokud cestující nemůže použít uvedené body a. nebo b., pak si zakoupí lístek za hotovost u řidiče (lístek je tak obvykle o něco dražší). To platí i pro skupinovou jízdenku (např. školy).

Řidič tak nemusí „komunikovat“ s cestujícími a současně na svém LCD terminálu vidí, jakým způsobem se cestující odbavuje, tj. jaký lístek si kupuje či na jaké předplatné pojede. Snadno tak může odhalit, že daná karta byla např. zneužita neoprávněným uživatelem či bylo s kartou během jízdy již jednou placeno. Systém je připraven i na situaci, kdy je možno do něj nahrát i fotku uživatele předplatného a tuto zobrazit řidiči ve formátu povoleném ÚOOÚ.


2Tato koncepce odbavení urychluje odbavení cestujících, zjednodušuje práci řidiče a snižuje pravděpodobnost zneužití bezkontaktních karet. Ukázka obrazovky LCD terminálu řidiče EPT 4.08B (na obr. č. 1 vlevo po odbavení na předplatné) a obrazovky na validátoru EVK 5.0 BP (vpravo – základní obrazovka) jsou si velmi podobné.

Tento princip odbavení je proto vhodný zejména pro odbavení cestujících ve městech, kde se provozuje „malá“ městská MHD, která má systém odbavení založen na jednoduchém tarifu pouze s několika položkami. Ukázka toho je na obrázku č. 2, kde je v základní nabídce obrazovky validátoru pouze celkem 9 možností koupi jízdného. V provozu tak přijde cestující:

k validátoru, sám si navolí typ lístku a pouze přiloží kartu. Validátor EVK 5.0 bezkontaktní kartu rozpozná (bankovní – nebankovní) a provede platbu a to buď z elektronické peněženky či z bankovní karty.

Pokud je na kartě „nahráno“ platné předplatné, pak se cestující odbaví tak, že pouze přiloží kartu. Validátor kartu zkontroluje a cestující může pokračovat v nástupu. V tomto případě se řidiči zobrazí základní údaje na kartě. Toto je zřejmé z následujícího obrázku kde je vidět, že se cestující odbavil na předplatné, byl dospělý a měl definovanou platnost předplatného (kupónu). Na validátoru se cestujícímu navíc zobrazil i obsah elektronické peněženky.

Řidič může do procesu odbavení kdykoliv zasáhnout a cestující si u něj může zakoupit lístky za hotovost. Prodej u řidiče je dražší, a proto řidič v případě prodeje „vidí“ na terminálu vyšší ceny, než jsou zobrazeny na terminálu, např. plnocené jízdné má cenu v hotovosti 20 Kč a při nákupu z elektronické peněženky jen 18 Kč. Taktéž řidič prodává komplikovanější lístky, např. pro školní třídu nebo pro různorodou skupinu osob (vícenásobný lístek).

zapojeni-web-170321-predplatne

Ukázka obrazovek na terminálu řidiče (vlevo) a na validátoru (vpravo) při odbavení na předplatné.

Práce řidiče z hlediska odbavení

Základní funkce odbavení v systému odpovídá běžné práci řidiče v obdobných systémech. Po zapnutí systém naběhne a ověří činnost připojených zařízení (periferií - jejich stav ukáže na dolním řádku). Po přihlášení řidiče bezkontaktní kartou či pinem (provedení identifikace řidiče) a nastavení služby (turnusu) může řidič otevřít odpočty a poté si vybrat službu (či turnus). V tomto případě je řidič veden po celou svoji směnu palubním počítačem a to včetně možnosti použití budíku při přestávce na konečných. Práci s odpočty lze kdykoliv přerušit a systém zamknout, např. při polední přestávce.


EPT-otevreni-odpoctu

Obr. č. 4: Základní menu řidiče po přihlášení a před otevřením odpočtů (tlačítko „OTEVŘÍT POKLADNU“).


Během jízdy pak řidič v podstatě pouze kontroluje samoobslužné odbavení (mimo platbu v hotovosti) - viz. obr. č. 5. Jako příklad je na následujícím obrázku uvedena úspěšná platba z elektronické peněženky nebankovní karty, kdy řidič vidí platbu cestujícího.


zapojeni-web-170321-platba-kartou

Obr. č. 5: Ukázka platby nebankovní kartou na terminálu řidiče (vlevo) a na validátoru (vpravo).


Taktéž na obrazovce může řidič vidět i historii plateb obecně a v případě potřeby může provést i storno prodané jízdenky. Dobu možnosti nastavení storna jízdenky je konfiguračním parametrem systému tak, aby se zabránilo tomu, že by řidič sám prováděl storna s cílem se obohatit.

V případě, že cestující použije neplatnou kartu, je o tomto řidič informován (viz. následující obrázek). Současně se změní pípnutí validátoru z potvrzovacího na varovné a upozorní tak akusticky okolí.


blacklist-all

Obr. č. 6: Ukázka použití blokované nebankovní karty na terminálu řidiče (vlevo) a na validátoru (vpravo).


V případě platby bankovní kartou si jízdné vybírá sám cestující. Po jeho zadání se provádí on-line autorizace platby u banky - viz. obr. č. 7 (omlouváme se za nesoulad transakce). V současnosti připravujeme i platbu bankovní kartou typu off-line.

karta-all

Obr. č. 7: Ukázka platby v bankovní kartou za plnocenné jízdné a zobrazení na displeji řidiče (vlevo) a validátoru  (vpravo) - omluvte prosím nesoulad transakcí.


V případě odbavení cestujícího za hotovost zadává tarif řidič a na jeho terminálu řidiče se po zadání lístku objeví následující obrazovka a na validátoru EVK se poté vytiskne lístek a stav transakce se zobrazí na validátoru.

hotovost-all

Obr. č. 8: Ukázka platby za hotovost za plnocenné jízdné na terminálu řidiče (vlevo) a na validátoru (vpravo).


Méně používané funkce odbavení se vydávají přes zvláštní nabídku, do které se vstupuje přes „proklik“ v menu odbavovacího systému. V něm se nachází několik funkcí. Jedná se např. o:

 • možnost stornování jízdného, 
 • vydání skupinové jízdenky, 
 • tisk testovacího lístku, 
 • historie odbavení, 
 • možnost kontrolního vyčtení karty, 
 • možnost kontroly stavu validátoru


a jsou zde i další doplňkové funkce jako jsou zobrazování dokumentů pro řidiče, prohlížení jízdních řádů uložených v palubním počítači a další.


EPT-doplneni-funkci-odbaveni

Obr. č. 9: Volba doplňkových funkcí odbavení na terminálu řidiče.


Jednou z možností je zakoupení skupinového jízdného u řidiče, kdy je možno platit buď hotově anebo bankovní kartou. Řidič poté, co vybere první jízdenku (např. typu platnosti na 60 minut), tak se mu povolí přidávat další jízdenky pouze pro tento typ jízdného. Ostatní řádky se tím způsobem stanou neaktivní.


EPT-skupinova-jizdenka

Obr. č. 10: Ukázka skupinové jízdenky na terminálu řidiče.


Pokud cestující potřebuje zjistit informace o kartě (stav kuponů, zůstatek na EP, platnost, atd.) musí řidiče požádat, aby umožnil vyčtení karty (viz. ukázka zobrazení údajů na EVK níže). Řidič má možnost zrušit probíhající zobrazení informací o kartě pro případ, že cestující odejde, nebo tímto bude bránit v plynulém odbavení ostatních cestujících.


kupony

Obr. č. 11: Ukázka vyčtení prvních dvou obrazovek na nebankovní kartě.


Prvky systému a vazby mezi nimi

Výhodou tohoto řešení je, že spojuje do jednoho jak odbavovací, tak i informační systém (dále jen OIS), což znamená, že palubní počítač EPIS ovládá všechny příslušné periferie (např. informační systémy) a současně provádí odbavení přes validátor EVK 5.0. a řídí komunikace vozidla s dispečinkem a s backofficem pro správu transakcí.

Aby systém OIS mohl fungovat, je nutno splnit následující podmínky fungování:

 • Vozidlo musí být vybaveno příslušnou technologií palubního počítače EPIS 4.0x včetně dotykového LCD řidiče EPT 4.08B a validátoru EVK 5.0BP s kombinovanou čtečkou bezkontaktních bankovních či nebankovních karet (včetně off-line odbavení),
 • Pro komunikaci vozidla s dispečinkem (okolím) bude použita síť mobilního operátora v režimu APN (access point network) nebo v režimu pevných IP adres. Režim komunikace pomocí technologie UMTS či LTE, která využívá sít GSM s modemem EPG 4.0x.
 • Server dispečinku – odlehčená (zjednodušená) verze SW SPRINTER 2016 určená pro sledování polohy a nahrávání/stahování dat do/z vozidel (služba RADON).
 • Back Office včetně přípravy dat pro palubní počítače. SW bude umět odesílat data o odbavení do clearingu nebankovních karet a zpracovávat veškeré transakce.
 • Přípravu dat pro palubní počítače se provádí v SW EPCOMP IIna základě podkladů z jízdních řádů.

14

Obr. č. 12: Příklad možného uspořádání toku dat a komunikace v systému

Aktualizace dat ve vozidle

Aktualizace dat provádí pouze při zapnutém palubním počítači a to pomocí GSM komunikace. Vozidlo je možno vzbudit ve vozovně na vyžádání pomocí nízkopříkonové komunikace, která se dotazuje na nové verze a neovlivňuje spotřebu vozidla. Následná komunikace bude poté probíhat přes GSM/GPRS/UMTS/LTE sítě. Systém bude připraven pro vzdálené přehrávaní tabel, pro automatické vyčítání tachografů, aktualizaci LCD pro cestující a dalších komponentů (např. kamerové systémy).


Uspořádání databází o transakcích ve vozidle

Pro zvýšení spolehlivosti systému v oblasti zálohy transakcí, existuje v systému trojí zálohování. Hlavní databáze transakcí je ve validátoru. Tento obsahuje i „černou skříňku“, tj. nezávislou paměť, do které jsou ukládány veškeré provedené transakce, a která je pevně spojena s validátorem. Další zálohu tvoří paměť v palubním počítači a transakce jsou synchronizovány s Backofficem. Tím je dosažena vysoká úroveň zálohování dat o odbavení.

zapojeni-web-170321-odbaveni

Obr. č. 13: Uspořádání databází transakcí v systému za účelem zvýšení bezpečnosti


Složení odbavovacího a informačního systému vozidla

Uspořádání vozidla řeší dvě základní funkce – odbavení a informování a s tím spojené komunikační vazby.

Odbavení cestujících je založeno na dvou klíčových zařízeních, které jsou vzájemně propojeny – palubního počítače EPIS a validátoru EVK. Informační a komunikační systém je již ve standardní podobě, přičemž komunikace s dispečinkem je řešena pomocí GSM modemů (EPG 4.0x) s minimálně 3G (UMTS) modemem. Výbava vozidla je založena již na dalších standardních prvcích, jako jsou tabla, LCD pro cestující, povelové přijímače, tachografy, apod. – viz. následující obrázek.

zapojeni-web-170321-vozidlo

Obr. č. 14: Ukázka zapojení vozidla se zvýrazněním umístění komponentů OIS ve vozidle.

Uvedené řešení obsahuje následující klíčové jednotky:

 • Řídicí jednotka palubního systému EPIS – EPC 4.0x – jedná se o řídicí jednotku palubního systému EPIS 4.x doplněnou o řídicí funkce pro úplné odbavení cestujících, o řídící funkce pro informační systémy a taktéž s komunikačními funkcemi. Výkonost systému umožňuje dále integrovat nové funkce popř. přidávat a řídit další periferie.
 • LCD dotykový terminál řidiče EPT 4.08B s možností přihlášení nebankovní BČK (může obsahovat čtečku) a napojením pomocí jednoho HDMI kabelu. Přesný způsob přihlašování řidičů bude definován dle potřeb dopravní společnosti, příp. bude použita jako záložní pro odbavení cestujících.
 • Modem GSM/GPRS/UMTS typu EPG 4.0x, který bude napojen k řídicí jednotce palubního systému EPC přes USB rozhraní. Modem zajišťuje komunikační rychlosti až 30 Mbit/s  v provedení LTE.
 • Jednotka odbavení EVK – 5.0 BP – jedná se o jednotku, která obsahuje rychlou tepelnou tiskárnu s prodlouženou životností a kombinovanou čtečku bezkontaktních karet (bankovní s možností režimu off-line i nebankovní). Součástí jednotky je také velký barevný zákaznický displej s kapacitním dotykovým ovládáním pro individuální odbavení.

Systém odbavení a palubního počítače umožňuje i mnoho dalších možností rozšíření, které nejsou součástí tohoto popisu, např. dálkové vyčítání tachografů, měření teploty ve vozidle, dálkové zapínání topení, měření doby běhu motoru, apod. Ty mohou do budoucna snížit provozní režijní náklady a přinesou vyšší užitnou hodnotu systému a možnosti dalšího rozvoje.