Povelové přijimače

Jedná se o výrobky – hlasové a zvukové systémy, které jsou schopny na vyžádání povelovým ovladačem slabozrakých a nevidomých informovat tyto osoby o poloze či poskytnout nějaké další informace o místě, kde se nachází. Vyrábí se jak pro Českou republiku (kmitočet 86,790 MHz), tak i pro Slovenskou republiku (frekvencia 87,100 MHz a 87,050 MHz).

Použití povelů signalizace od nevidomých

V současnosti může nevidomý z povelového vysílače využít pro ovládání signalizace v okolí následující tlačítka:

TlačítkoPopis funkcí jednotlivých povelů
Tl 1.Povel je určen pro aktivaci obecného orientačního majáku v okolí (např. trylek, hlas) a to buď jednorázově (krátký stisk) nebo opakovaně (dlouhý stisk). U zastávkových panelů např. oznámí jméno zastávky.
Tl 2.Povel je určen pro doplňková (zpřesňující) hlášení, např. hlášení o otevírací době.
Tl 3.Dotaz na linku MHD, který vyvolá hlasové informace o číslu linky a směru jízdy dopravního prostředku (hlásí vně vozidla).
Tl 4.Potvrzení nástupu nevidomého do dopravního prostředku určené pro řidiče MHD, příp. upozornění pro řidiče, že nevidomý bude vystupovat z vozidla.
Tl 5.Používá se pro aktivaci zvukové signalizace na křižovatkách (podrobnější popis u sestavy EPNEV 3.17).
Tl 6.Určeno pro čtení textu ze zastávkových informačních panelů. Při opakovaném stisknutí provádí listování řádků na panelech, tj. stávající čtení je ukončeno a systém bezprostředně zahájí čtení dalšího řádku.

Veškeré povelové přijímače signalizace od nevidomých jsou koncipovány jako 6-ti a více povelové a je možno je kdykoliv doplnit o další požadované funkce (lze je přeprogramovat přímo v aplikaci).


Základní společné parametry povelových přijímačů EPNEV

Povelové přijímače pracují dle generálního povolení ČTÚ na kmitočtu 86.790 MHz nebo dle Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (Všeobecné povolenie č. VPR-24/2012) na frekvenci 87.100 MHz a 87.050 MHz. Mají provedenu zkoušku na EMC a jsou kompatibilní s vysílači (ovladači) dodávanými pro nevidomé firmou ELVOS nebo APEX a hrazenými zdravotními pojišťovnami. Citlivost přijímačů se nastavuje volbou vhodné antény obvykle od 5 m do 50 m  (u staré řady max. do 30 m).


Vyráběné povelové přijímače (CZ a SK)


Zahájili jsme přechod na novou velmi selektivní řadu III. generace přijímačů EPNEV 3.2x, EPNE 2.22 a EPNEV 1.14 a zahájili jejich výrobu. Mechanické rozměry jsou shodné, ale cena je vyšší. Proto nyní po určitou dobu budeme vyrábět oba druhy.

Oproti stávající verzi má výrazně opětovně mnohem vyšší selektivitu a odolnost proti nežádoucím blízkým kmitočtům než II. generace, které je naprosto originální. Zajistí se tak funkčnost přijímačů i pro případ, že se v blízkosti nachází výkonný FM radiový vysílač či jiné rušení na podobné frekvenci. Pokud se v průběhu provozu přijímače I. či II. generace objeví tento typ rušení, je možné jej potlačit speciálním předřadným filtrem – více zde.

Nové parametry ohledně selektivity jsou:

Stop bandCelkové potlačení
+-50 kHz≥ 55 dB
+- 100 kHz≥ 65 dB
+- 320 KHz≥ 105 dB


Základní typy a skupiny povelových přijímačů jsou:


Orientační hlasové systémy


- systémy určené pro hlasové informování nevidomých a slabozrakých s cílem je dovést pomocí hlasových informací k požadovanému cíli nebo usnadnit orientaci v prostoru.

 •      Orientační akustický systém - OAS slouží ke zprostředkování akustických hlasových informací (jednotka OAS-HJ) dle pokynů z povelového vysílače a ke zprostředkování komunikace s obsluhou (vrátnice či přepážky úřadů) pomocí komunikační jednotky systému (OAS-KJ). Systém OAS je tak vhodný pro umístění do vchodů budov, úřadů, pošt apod., kde vstup do objektu vyžaduje pomoc obslužného personálu budovy.
 •  Digitální hlasový majáček – OAS 121 slouží pouze pro hlasové informování nevidomých dle přijatého povelu a zajišťuje tak jejich orientaci. Po přijetí příslušného pokynu z povelového vysílače digitální hlasový majáček (hlasová jednotka systému OAS) přehraje zvolené akustické hlášení. Těchto majáčků může být v okolí umístěno několik, tak aby v rozsáhlejším prostoru navigovali nevidomé co nejpřesněji k cíli. Hlasové majáčky je možno časově “fázovat”, tj. pokud se nachází dva v okolí, je možno je spouštět postupně.
 • Hlasový přijímač signalizace od nevidomých EPNEV 4.00 – přijímač je určen pro hlasové informování slabozrakých a nevidomých do maximální délky 1 minuta. Hlasová informace může být doplněna hraním trylku na vybraném kanálu (dnes je nahrazen hlasovou jednotkou systému OAS).


Povelové přijímače vestavné EPNEV 2.12 a EPNEV 2.22 (nový) a EPNEV 1.13 a EPNEV 1.14 (nový)

 • Vestavný povelový přijímač signalizace od nevidomých EPNEV 2.12 a EPNEV 2.22 - je dodáván pro aplikace, kde se vyhodnocuje příjem povelů od nevidomých (digitální hlásiče, hlasové majáky, zastávkové panely, apod.). Plně nahrazují EPNEV 2.02.
 • Vestavný povelový přijímač signalizace od nevidomých EPNEV 1.13 a EPNEV 1.14 určený do elektronických zastávkových panelů (např. osazen v ELP 150 a dalších). Přijímače nejsou schopny samostatné funkce – nemají řídicí jednotku (pouze demodulují data). Plně nahrazují EPNEV 1.12.


Povelové přijímače samostatné – řada EPNEV 3.1x  a EPNEV 3.2x (nová řada)


 • EPNEV 3.14 a EPNEV 3.24 - jsou určeny do vozidel veřejné dopravy osob komunikujících po sběrnici IBIS (IPIS). V prodeji od ledna 2014 ve všech předchozích verzích. Zpracování povelů získaných pomocí sběrnice IBIS provádí palubním počítač (nadřazená jednotka EPIS 4.0 nebo EPIS 5 FCC).
  •  Povelový přijímač EPNEV 3.x4 I - přijímač signalizace od nevidomých určený zejména pro IDS (levná varianta).
  • Povelový přijímač EPNEV 3.x4 TD - přijímač signalizace od nevidomých určený zejména pro MHD – interní trylek a poptávkové otevírání dveří.
  • Povelový přijímač EPNEV 3.x4 TDE - přijímač signalizace od nevidomých určený zejména pro MHD – externí trylek a poptávkové otevírání dveří.
 • EPNEV 3.15 či EPNEV 3.25 - s externím trylkem pro soupravy ČD – je určen zejména do vlakových souprav 814 u Českých drah apod. Přijímač má pouze jednobitové vstupy či výstupy (bez sériového rozhraní).
 • EPNEV 3.16 a EPNEV 3.26 – přijímače s rozhraním RS 485, otevírání dveří a trylkem (vývoj bude ukončen v květnu 2014).
 • EPNEV 3.17 a EPNEV 3.27  – určeno pro řadiče křižovatek.
 • EPNEV 3.18 a EPNEV 3.28  - přijímač se sběrnicí Ethernet a schopností pracovat při napětí od +12V do +60V (varianta standard a varianta HV (High Voltage – 60V) nebo s rozšiřujícím modulem pro řízení vstupů a výstupů (určen pro KT-8 – oboustranně tramvaje a přenos dat z kabiny B do kabiny A přes síť ethernet.


Povelové přijímače samostatné – řada EPNEV 3.0x (výroba ukončena- pouze pro přehled)


Tyto typy přijímačů byly nahrazeny novou řadou EPNEV 3.1x

 • Řada samostatných přijímačů od nevidomých EPNEV 3.06 řízené pomocí sběrnice RS 485 – jsou určeny zejména do vlakových souprav Českých drah.
  •  Povelový přijímač EPNEV 3.06 – Povelový přijímač signalizace od nevidomých hrající trylky a komunikující pomocí RS 485.
  •  Povelový přijímač EPNEV 3.06D – Povelový přijímač signalizace od nevidomých hrající trylky, otevírající dveře a komunikující pomocí RS 485.
 •  Samostatný povelový přijímač signalizace od nevidomých EPNEV 3.05 s externím trylkem pro soupravy ČD – je určen zejména do vlakových souprav 814 u Českých drah.
 •  Samostatné povelové přijímače signalizace od nevidomých EPNEV 3.04 - jsou určeny do vozidel veřejné dopravy osob komunikujících po sběrnici IBIS (IPIS). Mohou být rozšířeny o signalizací otevření dveří (hrají trylek nad 1. dveřmi) a v případě žádosti může otevřít (realizuje poptávkový systém).
  •   Povelový přijímač EPNEV 3.04 I – přijímač signalizace od nevidomých určený zejména pro IDS (levná varianta).
  •  Povelový přijímač EPNEV 3.04 TD – přijímač signalizace od nevidomých určený zejména pro MHD – interní trylek a poptávkové otevírání dveří.
  •  Povelový přijímač EPNEV 3.04 TDE – přijímač signalizace od nevidomých určený zejména pro MHD – externí trylek a poptávkové otevírání dveří.

Povelové přijímače vestavné EPNEV 2.02 a EPNEV 1.12 (nevyrábí se – pouze pro přehled)

 • Vestavný povelový přijímač signalizace od nevidomých EPNEV 2.02 – je dodáván pro aplikace, kde se vyhodnocuje příjem povelů od nevidomých (digitální hlásiče, hlasové majáky, zastávkové panely, apod.).
 • Vestavný povelový přijímač signalizace od nevidomých EPNEV 1.12 určený do digitálních hlásičů EPIS 2.36, EPIS 2.45 a elektronických zastávkových panelů. Přijímače nejsou schopny samostatné funkce – nemají řídicí jednotku (pouze demodulují data).