Spoje na zavolání

  • Články

Náš dispečink pro IDS - SPRINTER 2014 provozovaný v IDP a náš palubní počítač s odbavením cestujících EPIS 5 FC mají integrovánu mimo jiné funkci "Spojů na zavolání" jejichž principy jsme připravili dle požadavků krajského organizátora POVED s.r.o. Tuto funkčnost jsme plně předvedli dne 2. 10. 2014 ve Zbirohu.

Princip spojů na zavolání

Základní princip spojů na zavolání je uveden na následujícím obrázku. Systém musí fungovat shodně v celém systému IDS, ve kterém může zajišťovat dopravní obslužnost více dopravců (viz. "dopravce č.1", "dopravce č.2", "dopravce č.3", apod.). Z toho plyne, že krajský organizátor musí být schopen připravit shodná data pro všechny dopravce tak, aby jejich chování v rámci systému bylo jednotné. 

Za tímto účelem byl vytvořen SW - POGEy (POved GEnerátor - námi vyvinutý a dodávaný), který na základě různých vstupů (např. CIS z JDF, z mapových podkladů, ze znalosti zastávky, apod. ) tyto data zpracuje a připraví jednotné exporty dat pro vozidla, resp. pro jednotlivé "backoffice" dopravců. Tyto exportní soubory dat poskytované ve formátu XML je nutno "přeložit" do formátů pro "odbavovací strojky" (vozidlové řídicí jednotky) na straně jejich vstupu (vstupní data pro pokladnu) a musí se taktéž upravit i programy chování "strojků" tak, aby na straně komunikací s dispečinkem si s ním uměly vyměňovat datové zprávy (mimo jiné i o spojích na zavolání, poloze, stavech, ....) a "rozuměli si". 

Pro spoje na zavolání je tak generován v SW POGEy soubor „stationsOnCall.xml“, ve kterém jsou informace o všech spojích na zavolání platné v rámci IDS s jejich dobou platnosti. Tento soubor je nezávislý na dopravcích a musí se v "nějaké" podobě dostat do všech odbavovacích zařízení v rámci IDS. 

Proto správnou funkci systému je nutné i jednotné chování komunikací vozidlo IDS - dispečink. V rámci toho jsou proto definovány příslušné datové věty, které umožňují dispečinku komunikovat z vozidly, získávat z nich informaci o poloze, zasílat na něj informace o stavu dopravy, získávat informace o stavu informačních systémů, o počtu cestujících, apod. V našem případě je datová věta č. 40 pro určena pro objednání "spoje na zavolání" napříč dopravci a zpráva č. 168 pro zaslání z dispečinku na vozidlo.

spoje-na-zavolani-IDP-1410032

Princip činnosti systému 

Způsob objednání

Objednání spoje může proběhnout jedním z níže popsaných postupů (je dle pravidel IDS časově omezeno na 30 minut před vyjetím spoje z výchozí zastávky nebo do 18.00 předchozího dne).

Telefonem na pracoviště dispečinku

Cestující zavolá na uvedené telefonní číslo – číslo pracoviště dispečinku či jiné zodpovědné místo – a dispečerovi nahlásí svůj požadavek. Dispečer zadá požadavek cestujícího do systému pomocí formuláře v SW SPRINTER IDS. Ten přiřadí objednávce číslo a specifický kód a uloží ji do příslušné časové fronty požadavků na "spoje na zavolání".

Ve vozidle přes odbavovací zařízení

Cestující požádá řidiče vozidla o objednání spoje. Řidič zadá požadavek do vozidlového řídicího systému (pokladny - viz. dále), odkud je požadavek odeslán zprávou č. 40 (toto je definováno v popisu komunikace vozidlo - dispečink) na pracoviště dispečinku. V okamžiku potvrzení objednávky řidičem je cestujícímu automaticky vytištěno potvrzení o provedení objednávky. Z dispečinku je automaticky vygenerována potvrzovací zpráva a odeslána zpět na příslušné vozidlo.

Přes webový formulář

Cestující objedná spoj na zavolání přes webový formulář. Zadané informace jsou odeslány na pracoviště dispečinku. Objednávce je přiřazeno číslo a jedinečný kód – tento kód je cestujícímu zobrazen na obrazovce (rekapitulace objednávky). Cestujícímu je nabídnuta možnost zaslání potvrzení objednávky (email nebo tel. Pokud ani jednu z možností nevyužije, jedinečný kód se pouze zobrazí na obrazovce a pro zrušení objednávky si jej musí pamatovat. Další variantou je zřízení „osobního účtu“.

Zaslání požadavku na vozidlo a dopravci

Všechny tyto zadání objednávek na spoje jsou shromážděny na serveru IDS (SPRINTER IDS) v časové frontě "spojů na zavolání" a to nezávisle na způsobu objednání. Server pravidelně tuto frontu kontroluje. Pokud nastane doba 10 minut (konfigurační hodnota) před odjezdem linko/spoje z výchozí zastávky, na jehož trase se zastávka na zavolání vyskytuje, je informace z serveru dispečinku zaslána na příslušné vozidlo zprávou č. 168. V případě, že vozidlo bude přihlášeno k linko/spoji později, bude tato zpráva zaslána na vozidlo bezprostředně po přijetí zprávy o přihlášení vozidla k dispečinku IDS (toto hlídá server SPRINTER). Tím se vozidlo dozví, že má v rámci linko/spoje zajet do zastávky obsluhované dle potřeby (na zavolání). Řidiče se na jeho LCD terminálu zobrazí např. následující informace, kterou musí potvrdit (viz. následující obrázek).

10-zpravaZDispecinku

Obrazovka pro řidiče na EPIS 5 FC po přijetí zprávy č. 168 o spoji na zavolání. 


Současně jsou též odesílány zprávy na dispečink dopravce (volitelně SMS - e-mail) pro případ, že že je třeba příslušného řidiče upozornit na tuto skutečnost jiným způsobem. 


Chování vozidlové řídicí jednotky při objednávání

Objednání spoje na zavolání musí podporovat SW pokladny - v našem případě se jedná o palubní počítač s odbavením EPIS 5 FC. Menu spoje na objednání vyvolá řidič snadno ze základního menu stiskem tlačítka "spoj na zavolání".

01-zakladniMenu

Volba zastávky spoje na zavolání

V tomto případě odbavovací zařízení EPIS 5 FC nabídne řidiči následující okno s výpisem zastávek, které mají vlastnost spojů na zavolání řazených abecedně. Výběr může řidič provést vyhledáním pomocí posuvníku a označením zastávky. 

02-formular1

Další možností je stisknout symbol klávesnice a vypisováním názvu zastávky se zobrazují názvy všech zastávek, které obsahují souslednost vypsaných písmen, např. pomocí počátečních písmen zastávky (viz. následující obrázek). V tomto případě se obrazovka změní v klávesnici. 

04-filtrace

Po potvrzení nabídne EPIS 5 FC výběr ze seznamu zastávek na zavolání začínajících na písmeno "V". Název zastávky je pak možné vybrat pohybem kurzoru po tomto seznamu.

05-filtrace2

Výběr času odjezdu spoje na zavolání z vybrané zastávky

Jak je vidět na předchozím obrázku, jakmile označíme zastávku (v tomto případě Volduchy), pak se automaticky ukáže seznam spojů na zavolání, které mohou touto zastávkou projíždět. Zobrazí se čas odjezdu a cílová stanice. V tomto kroku je vybráno datum odjezdu spoje na zavolání z požadované zastávky.  V okně DATUM je automaticky nabídnuto aktuální datum a dva následující dny.

07-datumNastupu

Rekapitulace objednávky

Před samotným potvrzením objednávky spoje na zavolání bude cestujícímu (nebo dispečerovi/řidiči) nabídnuta rekapitulace objednávky. Tuto rekapitulaci současně zobrazuje i zákaznický displej, takže cestující si ji může sám zkontrolovat. 

08-rekapitulace

Po potvrzení objednávky tlačítkem "ANO" je objednávka zaslána na server SPRINTER IDS do dispečinku formou zprávy č. 40, kde je zpracována a uložena do časové fronty spojů na zavolání. Současně je cestujícímu vydána lístek potvrzující objednání spoje na zavolání.

09-listek

Zrušení objednávky

Cestující, který si objednal spoj na zavolání, má možnost tuto objednávku zrušit a to nejpozději 30 min před vyjetím objednaného spoje z výchozí zastávky. Informace o možnosti zrušení objednávky bude součástí informací poskytnutých v potvrzení objednávky (jedinečný kód a informace o tom, kde a do kdy je možné objednávku zrušit). Rušení objednávky bude možné zadáním jedinečného kódu a to:

  1. telefonicky (na číslo pracoviště dispečinku),
  2. přes webový formulář,
  3. přes SMS (v této fázi neřešeno).

K příslušné objednávce bude dán v systému pracoviště dispečinku příznak „zrušeno“ a tato objednávka nebude zaslána na vozidlo. 

Ve vozidle může řidič na žádost cestujícího nebo z důvodu ztráty spojení s dispečinkem (kdy není jisté, že by byla zpráva o objednání spoje na dispečink doručena) provést storno zadané objednávky (do určeného časového intervalu cca 10 min od provedení objednávky – tento interval musí být uživatelsky nastavitelný). Informace o stornu objednávky bude doručena na dispečink, kde bude k dříve přijaté objednávce přiřazen příznak zrušeno.

11-zruseni