Prostorové řešení vozoven

Řešení komunikačního systému pro tramvajové, trolejbusové i autobusové vozovny pomocí bezdrátové (radiové) technologie typu WiFi, která představuje nejnovější koncepci pro komunikaci s vozidly v prostorách vozovny. Je logickým následníkem komunikačního systému vozoven s vysokorychlostními modemy na stejné frekvenci.

Radiokomunikační systém ve vozovnách je založen na SW – SPRINTER-RADIUM, který běží na samostatném počítači ve vozovně. Systém je založen na využití dvou radiových pásem a to aktivačním radiovém signálu vozidel fungujícím na metodě FHSS (Frequency hopping spread spectrum), který je v podstatě nezarušitelné a má velmi nízkou spotřebu a na frekvenčním pásmu WiFi na kmitočtech 5,2 – 5,8 GHz. Rychlost komunikace je mezi anténami 27 Mbit/s na protokolu UDP a 16 MBit/s na protokolu TCP. Reálná rychlost nahrávání dat – počítač ve vozovně – palubní počítač vozidla – je 8 Mbit/s. Doba dotazu z vozidla na to, zda nejsou nová data na serveru, je volitelná, standardně je nastavena 1x za 3 minuty. Dotaz zvyšuje spotřebu o cca 24V/5 mA po dobu 100 ms. Celková klidová spotřeba systému na vozidle je okolo 5 mA.Komunikace ve vozovnách:

  • Na vozidlo – aktualizace jízdních řádů, souborů MP3 pro digitální hlášení, aktualizace pro panely a CITY SCREENy (vozidlové LCD). Maximální délka souboru dnes činí 150 Mbajtů a závisí dle použitého média (na vyžádání může být větší).
  • Z vozidla – sběr dat o průběhu jízdy, chybová hlášení, stav radiové komunikace, změny nastavení vozidla, data z tachografu, apod.….

Popis jednotlivých součástí celého komunikačního systému ve vozovnách naleznete zde: Prvky komunikace vozidel ve vozovně


Princip rozmístění antén a pokrytí oblastí vozovny signálem Wi-Fi 5,8GHz

Na výše uvedeném obrázku je příklad vozovny, které má rozměry okolo 400 x 200 m a musí být rozdělena přibližně na 5 oblastí. Tvary příjmových oblastí jsou dány vhodnou volbou antén (směrová a všesměrová), jejich natočením a pozicí na vysílacím sloupu (kovové prvky sloupů mění vysílací charakteristiky antén). Základní koncepce uspořádání radiových přenosů střediska je založena na vybudování páteřní sítě 5,8 GHz (WiFi síť) mezi výpravnou a sloupy centrálního osvětlení na přední odstavné ploše (sloup č. 1) a centrálního osvětlení na zadní odstavné ploše (sloup č. 2). Toto řešení bylo zvoleno z důvodu, že není možné vybudovat pevné spojení pomocí vodičů nebo optických vláken. Komunikační rychlost páteřní sítě je 10 Mbit/s. Koncová komunikace s vozidly je rozdělena na 5 oblastí příjmu ze dvou přístupových bodů (sloupů). Směrové antény komunikují s odstavnými plochami, všesměrové pak “dokrývají” okolí přístupových bodů.