Odbavení ve vozidlech MHD

evk-epis40b2-v7-mOdbavení ve vozidlech MHD je založeno na samoobslužném odbavení cestujících s případným prodejem jízdenek u řidiče. Odbavení (nákup cestovních lístků či prokázání se předplatným) se provádí pomocí bankovní či nebankovní bezkontaktní čipové karty a to s možným tiskem lístku. Odbavovací systém je založen na palubním počítači EPIS 4.0x a na komponentech na odbavení cestujícíh - validátorech a označovačích lístků. Výhodou tohoto uspořádání je jedna řídicí jednotka ve vozidlech, která současně současně plní funkce jak řídicí jednotky odbavení, řízení informačního a komunikačního systému tak i řídicí jednotky komunikací s backofficem (BOS).

Princip odbavení v MHD

Pro odbavení v městských aglomeracích máme připraveny čtyři možnosti odbavení:

  1. Plné samoobslužné odbavení v celém vozidle (nástup všemi dveřmi do vozidla) - viz. obr. č. 1.
  2. Samoobslužné odbavení cestujících pouze při nástupu předními dveřmi s kontrolou řidičem, popř. omezeným prodejem jízdenek.
  3. Palubní počítač EPIS 4.0x umí odbavovat cestující pro jiný nezávislý odbavovací systém (viz. řešení v DP Ostrava), tj. na terminálu řidiče jsou zobrazovány údaje o odbavení z řídicí centrály odbavovacího systému a naopak - navolené jízdenky řidičem jsou zpětně zasílány do systému odbavení k dalšímu zpracování.
  4. Označovač jízdenek ETM 4.0 - jednotka pro odbavení cestujících pomocí označení papírové jízdenky vytisknutím dopravních údajů při nástupu cestujícího do vozidla.

Pro body č. 1 a č. 2 jsme připravili optimalizovanou variantu řešení, tj. takovou, která má pouze jeden řídicí palubní počítač EPIS 4.0x, do kterého je integrována databáze odbavení, a příslušné množství validátorů BČK typu EVK 5.X bez tiskárny či s tiskárnou. V tomto případě není nutno používat další řídicí jednotku pro odbavení, čímž se sníží cena instalace. Cestující se na nich odbavuje sám pomocí bezkontaktní čipové proprietární či bankovní karty. 

Základní zapojení systému je založeno na námi vyráběných komponentech:

  • palubních počítačích EPIS, ve kterém je současně uložena databáze provedených transakcí, a na němž běží aplikace odbavení cestujících a firewall pro GSM komunikaci či pro komunikaci přes WiFi ve vozovnách,
  • validátorech EVK 5.0 či EVK 5.1 umožňujících odbavení bezkontaktních čipových karet včetně bankovních (validátory jsou podřízeny palubnímu počítači),
  • ostatních komponentech, jako jsou přepínače ethernet (switche)  ECU 08P.x s možností napájení validátorů přímo po kabelu UTP systémem PoE (příp. PoE dle IEEE 802.3 at), komunikační jednotky UCU 5.0  či GSM modemu EPG 4.0 s (UMTS či LTE komunikace).
odbaveni-MHD-1603271

 Zapojení odbavovacího systému ve vozidle MHD založené na palubním počítači EPIS 4.0x. 


V případě prodeje lístků u řidiče je možno provést odbavení cestujících přímo na palubním počítači EPIS 4.0x. Na následujících obrazovkách je ukázka stavu odbavení systému a ukázka obrazovky prodeje lístků:


Ukázka prodeje vícenásobného lístku včetně platby z 
elektronické peněženky u řidiče na palubním počítači EPIS 4.0x
Obrazovka stavu validátorů u spřažených tramvají 
včetně stavu všech komponentů systému.

Odbavení pomocí BČK či QR kódů

V současné době máme v nabídce dvě velikosti validátorů pro odbavení pomocí bezkontaktních čipových karet (BČK) (bankovních či nebankovních) lišících se mechanickým provedením a velikostí ovládacího displeje:

Validátory EVK 5.0 mají  homologaci na bankovní kartu (splňuje požadavky na vzhled daný bankovní asociací) a na Plzeňskou kartu (příp. na Mariánskolázeňskou či Karlovarskou kartou) a je možno je integrovat pro další typy karet dopravců či koordinátorů dopravy (otevřené řešení). V tomto případě obsahují čtečku karet, která se umí přepínat dle typu přiložené karty. Tím existuje pouze jedna čtečka bezkontaktních karet ve validátoru. Dalším typem odbavení, které mohou validátory zpracovávat je odbavení pomocí QR kódů. Za tímto účelem jsou validátory vybaveny čtečkou QR kódů, obvykle čtených z displejů mobilních telefonů (např. EVK 5.1 ji má ve výbavě). Validátory mohou pracovat s různými typy FW, které jsou vyvíjeny vždy na "zakázku" pro daného uživatele jednotlivých typů karet. Pro samoobslužné odbavení cestujících u předních dveří a kontrolované řidičem pak sdílí databázi transakcí s palubním počítačem EPIS 4.0x.

Scénáře odbavení cestujících na validátorech

Pomocí validátoru se může cestující ve vozidle samostatně odbavit. Sám si vybere příslušnou jízdenku a tuto zaplatí z karty nebo ji může mít předplacenu "kupónem". Za tímto účelem obsahuje validátor několik základních provozních schémat - hlavní obrazovka, spořič, stav karty, apod. Na každé stránce je možné přepínat jazyk ikonou v levém horním rohu obrazovky. 

Možné provedení hlavní 
obrazovky validátoru s možností
 výběru jízdenky.  
Spořič obrazovky validátoru 
zobrazující trasu vozidla 
včetně jízdního řádu.  

Obrazovka/y stavu karty obsahují kompletní informace o kartě. Zatím tedy pouze stavy logů a elektronické peněženky. Do budoucna budou obsahovat i kupony a zákaznické profily.


Obecné informace o kartě.
Posledně provedené transakce.


Klasický způsob odbavení - označovače jízdenek

Klasickým způsobem odbavení je označení papírových jízdenek při nástupu do vozidla, kdy označovač na papírovou jízdenku vytiskne dopravní údaje a čas nástupu cestujícího do vozidla a tak nastane platnost jízdenky. Cestující si jízdenku označí sám. Za tímto účelem je možno dodat dva základní typy označovačů ETM 4.0:

  • ETM 4.0 - základní provedení v rozhraním na sběrnici ethernet
  • ETM 4.0I - provedení z důvodu historické kompatibility  - komunikační rozhraní je sběrnice IBIS

Ukázka označení papírových jízdenek v ETM 4.0I dle "Technickoprovozních standardů" IDS JMK, které označovač splňuje:

uvod-odbaveni-region-220424-oznacovac-m

Jednotný potisk papírových jízdenek v IDS JMK dle “Technickoprovozních standardů”.