C-ITS Back-office Anbos

Software Anbos je serverovým systémem, který zajišťuje plnohodnotné funkce C-ITS Back Office. Stará se tedy jak o tvorbu, podpis a zpracování C-ITS zpráv, tak o celkovou správu připojených C-ITS jednotek. Je možné jej instalovat u zákazníka, nebo používat jako cloudovou službu.

Anbos: Centrální řídící server pro jednotky C-ITS


V komplexním světě Kooperativních Inteligentních Dopravních Systémů (Cooperative Intelligent Transportation Systems - C-ITS) jsou nezbytné bezproblémové řízení a správa. Anbos hraje klíčovou roli jako řídící a monitorovací server, který dohlíží na správu jednotek C-ITS, tedy infrastrukturních jednotek (RSU) a palubních jednotek (OBU). Tento důležitý prvek umožňuje konfiguraci jednotek, monitoruje jejich stav a životní cykly a provádí aktualizace jednotek. Navíc Anbos slouží jako nástroj pro tvorbu C-ITS zpráv určených k odeslání jednotkám OBU a RSU a zpracování těch zpráv, které byly od jednotek v terénu přijaty.

Anbos slouží jako brána mezi uživateli a světem C-ITS. Má uživatelsky přívětivé grafické rozhraní a je pochopitelně napojen na databázi, takže je ideálním nástrojem pro konfiguraci, monitorování stavu a správu jednotek C-ITS. 

Pro práci s C-ITS zprávami má Anbos komponentu zvanou C-ITS Backend. Tato komponenta, pracující v reálném čase, hraje klíčovou roli při přijímání, distribuci, generování, ověřování a zpracování zpráv C-ITS. Je to jediná část C-ITS BO, která přímo zpracovává zprávy C-ITS. Pro zvýšení bezpečnosti může být propojen s Hardware Security Module (HSM) k podpisu a ověřování zpráv C-ITS. Zprávy jsou spouštěny ve formě C-ROADS use-case, a následně jsou distribuovány do připojených C-ITS jednotek prostřednictvím protokolu MQTT(s). C-ITS Backend je také propojen se centrálním BO-to-BO serverem či přímo s jinými C-ITS BO, což usnadňuje výměnu zpráv C-ITS s jinými servery. Pro své potřeby zabezpečené komunikace je připojen k infrastruktuře veřejných klíčů (PKI). Mimo přenos C-ITS zpráv komunikují jednotky s Anbosem pomocí HTTPS.

V složitém světě C-ITS, kde je klíčová komunikace v reálném čase a dobrá správa dat, stojí Anbos jako páteřní prvek, který zajišťuje řízení, monitorování a plynulou správu jednotek C-ITS. Tento centralizovaný správní systém zajišťuje efektivní a bezpečný provoz celého C-ITS systému.

Popis našeho referenčního projektu v Hradci Králové, v němž Anbos hrál klíčovou roli, je zde.

Klíčové funkce Anbosu

Sledování jednotek a aktualizace

 • Autorizace jednotek: Všechny připojené jednotky se musí vůči serveru autorizovat.
 • Stav jednotek: připojené C-ITS jednotky pravidelně posílají svůj stav na server, včetně sledování chyb a komponent. K dispozici jsou i logy z jednotek.
 • Historie stavu: pro stav jednotky je k dispozici i jeho kompletní historie po dostatečnou dobu (měsíce).
 • Záznamy požadavků na preferenci: jednotky OBU i RSU hlásí na server požadavky na preferenci, které vytvořili či přijaly. Jedná se o preferenci vozů IZS i MHD.
 • Statistiky a exporty: uživatel si může stáhnout např. zprávu o dostupnosti jednotek. Pro každý stav či statistiku je k dispozici i export do CSV. 
 • Aktualizace C-ITS jednotek: Anbos sleduje verze SW a konfigurace v jednotkách a v případě potřeby pošle pokyn k aktualizaci. Lze zvolit čas a způsob aktualizace jednotek, a to i jednotlivě.

Konfigurace OBU

 • Základní vlastnosti vozidla: typ vozu, rozměry, palivo
 • Služby a varování: spuštěné služby (tvorba DENM, zpracování MAPEM), automaticky spuštěná varování
 • Konfigurace pro speciální vozy: chování OBU na voze veřejné dopravy (připojení k palubnímu počítači, chování žádostí o preferenci), nastavení vozů IZS či vozů správce komunikace.
 • Konfigurace preference veřejné dopravu: konfigurace průjezdů křižovatkami pro SREM, přihlašovací body pro R09. 

Konfigurace RSU

 • Základní vlastnosti: pozice, ID operátora, atd..
 • Služby a varování: spuštěné služby (vysílání MAPEM), automaticky spuštěná varování 
 • Konfigurace preference vozů na křižovatce: definice zón pro preferenci IZS, spojení s řadičem křižovatky
 • Konfigurace MAPEM: velmi detailní konfigurace obsahu zprávy MAPEM, včetně možnosti použití podkladů z GIS či satelitních snímků. Kompletní konfigurace vlastností jízdních pruhů, včetně spojování signálních skupin. Podrobná konfigurace vlastností bodů, včetně navázání na jiné pruhy (node links).

Společná konfigurace:

 • Vlastnosti síťových rozhraní: IP adresy, Wi-Fi access point, APN pro mobilní internet, NTP servery, routovací pravidla atd.
 • Nastavení zabezpečení: komunikace s PKI, nastavení SSP

Práce s C-ITS zprávami

 • Tvorba C-ITS zpráv: Anbos dokáže vytvořit C-ITS zprávu, aktualizovat ji, podepsat ji v HSM modulu a následně odeslat do jednotek RSU a OBU, které ji pak dále šíří. Systém dokáže přenést podepsané zprávy.
 • Příjem a zpracování C-ITS zpráv: každá varovná zpráva, přijatá na jednotkách v terénu, je distribuována na Anbos, který ji převede do dopravní události a předá do dopravního informačního centra. 
 • Přeposílání C-ITS zpráv: Anbos podporuje hybridní komunikaci mezi jednotkami. To například znamená, že podepsaná zpráva s požadavkem na preferenci je poslaná přes Anbos z OBU na RSU. Hybridní komunikace tak výrazně zvyšuje dosah komunikace V2X.


Nezávazná poptávka